کد خبر: 1081

تاریخ انتشار: دی ۱۸, ۱۳۹۷

ارائه استاندارد های فضاهای آموزشی و تجهیزات

شرح عنوان ردیف ارائه استاندارد های فضاهای آموزشی و تجهیزات ۱ گردش کار ۲ خدمت گیرندگان ۳ هزینه انجام کار ۴ مدت زمان انجام کار ۵ مسئول اصلی خدمت ۶ قوانین و مقررات مورد عمل ۷ مدارک مورد نیاز ۸ فرم های مورد نیاز ۹

شرحعنوانردیف

ارائه استاندارد های فضاهای آموزشی و تجهیزات
۱
گردش کار۲
خدمت گیرندگان۳
هزینه انجام کار۴
مدت زمان انجام کار۵
مسئول اصلی خدمت۶
قوانین و مقررات مورد عمل۷
مدارک مورد نیاز۸
فرم های مورد نیاز۹

دیدگاه بسته شده است.

لینک های مرتبط
لینک های مرتبط
previous arrow
next arrow
Slider