ارائه استاندارد های فضاهای آموزشی و تجهیزات

شرحعنوانردیف

ارائه استاندارد های فضاهای آموزشی و تجهیزات
۱
گردش کار۲
خدمت گیرندگان۳
هزینه انجام کار۴
مدت زمان انجام کار۵
مسئول اصلی خدمت۶
قوانین و مقررات مورد عمل۷
مدارک مورد نیاز۸
فرم های مورد نیاز۹