بازدید اسکندری نسب مدیرکل آموزش وپرورش استان ومدیرکل اقتصاد و دارایی استان، مهندس واعظی معاون مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان از مدارس فرهنگ-شاهد و بانو حیاتی ناحیه یک کرمان

بازدید اسکندری نسب مدیرکل آموزش وپرورش استان ومدیرکل اقتصاد و دارایی استان، مهندس واعظی معاون مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان از مدارس فرهنگ-شاهد و بانو حیاتی ناحیه یک کرمان