تامین تجهیزات مدارس و طرح های سازمانی

شرحعنوانردیف
امین تجهیزات مدارس و طرح های سازمانی۱
گردش کار۲
خدمت گیرندگان۳
هزینه انجام کار۴
مدت زمان انجام کار۵
مسئول اصلی خدمت۶
قوانین و مقررات مورد عمل۷
مدارک مورد نیاز۸
فرم های مورد نیاز۹