رزومه تخصصی مهندس سید محمد واعظی نژاد مدیر کل نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان

modir1

مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان

سمت ها:

 

 

معاون مشارکت های مردمی و نهادها

 

مسئول رسیدگی به شکایات

 

مسئول جذب مشارکت های مردمی

 

مسئول ارزیابی عملکرد

 

کارشناس مسئول امور فنی ، مهندسی و فرهنگی

 

کارشناس مسئول واحد تاسیسات

 

کارشناس دفتر فنی

 

کارشناس مسئول روابط عمومی

 

کارشناس رسمی سازمان نظام مهندسی استان کرمان

تحصیلات :