- اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان - http://nosazi.kr.ir -

ساماندهی و برنامه ریزی توسعه فضاها آموزشی

شرحعنوانردیف

ساماندهی و برنامه ریزی توسعه فضاها آموزشی
۱
گردش کار۲
خدمت گیرندگان۳
هزینه انجام کار۴
مدت زمان انجام کار۵
مسئول اصلی خدمت۶
قوانین و مقررات مورد عمل۷
مدارک مورد نیاز۸
فرم های مورد نیاز۹