کسب رتبه دوم بخش طراحی همایش بین المللی مدرسه ایرانی- معماری ایرانی

مهندس عقیل زمانی از نیروهای معاونت فنی اداره کل نوسازی، توسعه وتجهیز مدارس استان کرمان موفق شد در همایش بین المللی مدرسه ایرانی – معماری ایرانی در بخش طراحی رتبه دوم کسب نماید.