کد خبر: 1813

تاریخ انتشار: اسفند ۲۰, ۱۳۹۷

شناسنامه خدمات

شناسه خدمتعنوان خدمت ۱۸۰۶۱۲۶۷۱۰۰ساماندهی وبرنامه ریزی توسعه فضاهای آموزشی ۱۸۰۶۱۲۶۷۱۰۰ساماندهی وبرنامه ریزی فضاهای آموزشی     ۱۵۰۲۱۲۶۷۱۰۱طراحی واجرای طراح های عمرانی ۱۵۰۲۱۲۶۷۱۰۱طراحی واجرای طراح های عمرانی     ۱۵۰۲۱۲۶۷۱۰۲ارائه استانداردها فضا وتجهیزات ۱۵۰۲۱۲۶۷۱۰۲ارائه استانداردها فضا وتجهیزات     ۱۸۰۸۱۲۶۷۱۰۳ساماندهی مشارکت های مردمی ۱۸۰۸۱۲۶۷۱۰۳ساماندهی مشارکت های مردمی     ۱۸۰۶۱۲۶۷۱۰۴تامین تجهیزات مدارس و واحدهای سازمانی ۱۸۰۶۱۲۶۷۱۰۴تامین تجهیزات مدارس و واحدهای […]

شناسه خدمتعنوان خدمت
۱۸۰۶۱۲۶۷۱۰۰ساماندهی وبرنامه ریزی توسعه فضاهای آموزشی
۱۵۰۲۱۲۶۷۱۰۱طراحی واجرای طراح های عمرانی
۱۵۰۲۱۲۶۷۱۰۲ارائه استانداردها فضا وتجهیزات
۱۸۰۸۱۲۶۷۱۰۳ساماندهی مشارکت های مردمی
۱۸۰۶۱۲۶۷۱۰۴تامین تجهیزات مدارس و واحدهای سازمانی

دیدگاه بسته شده است.

لینک های مرتبط
لینک های مرتبط
previous arrow
next arrow
Slider