- اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان - http://nosazi.kr.ir -

شناسنامه خدمات

شناسه خدمتعنوان خدمت
[1]۱۸۰۶۱۲۶۷۱۰۰ساماندهی وبرنامه ریزی توسعه فضاهای آموزشی
۱۵۰۲۱۲۶۷۱۰۱طراحی واجرای طراح های عمرانی
۱۵۰۲۱۲۶۷۱۰۲ارائه استانداردها فضا وتجهیزات
۱۸۰۸۱۲۶۷۱۰۳ساماندهی مشارکت های مردمی
۱۸۰۶۱۲۶۷۱۰۴تامین تجهیزات مدارس و واحدهای سازمانی