- اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان - http://nosazi.kr.ir -

مناقصه ۱۳۹۷/۱۰/۱۳

مدرسه توحید منطقه گرم و خشک [1]