- اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان - http://nosazi.kr.ir -

مناقصه تاسیسات

تاسیسات شیرودی [1]

تاسیسات فاطمیه [2]

تاسیسات الزهرا [3]