- اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان - http://nosazi.kr.ir -

مناقصه بهمن ماه ۱۳۹۷

نقشه های تاسیسات :

۷۶ متری گرم و خشک [1]

۷۶ متری گرم و مرطوب [2]

۱۲۲ متری گرم و خشک [3]

۱۹۶ متری [4]

۲۶۲ متری [5]

۴۹۰ متری [6]

نقشه های تیپ :

معماری :

مشخصات فنی مجتمع حیات طیبه دادبین [19]

نقشه های حصار F2B [20]