- اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان - http://nosazi.kr.ir -

مناقصه مدرسه دادبین

ابنیه [1]

مشخصات تاسیسات [2]

معماری [3]

مشخصات سازه [4]

سازه [5]

مکانیک [6]

برق [7]

سایت پلان [8]