- اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان - http://nosazi.kr.ir -

مناقصه نیمه دوم بهمن

مدرسه داوودی [1]

مدرسه مدرس کوهبنان [2]

مدرسه کلانتری بردسیر [3]

مدزسه خرمنده بردسیر [4]

مدرسه زواره بافت [5]

هنرستان نجفی شهربابک [6]

مدرسه رضوانی ریگان [7]


تکمیل مدرسه حضرت راور [8]

مدرسه قداست اسفندقه [9]