- اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان - http://nosazi.kr.ir -

تصاویر مناقصه بهمن ماه ۱۳۹۷ در حال برگزاری

photo_2019-02-06_10-52-13 (2)
[1]
photo_2019-02-06_10-52-13
[2]
photo_2019-02-06_10-52-14
[3]
photo_2019-02-06_10-52-15
[4]