- اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان - http://nosazi.kr.ir -

مناقصه

خوابگاه الزهرا بردسیر [1]

مدرسه پروین فاریاب [2]