- اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان - http://nosazi.kr.ir -

مناقصه نیمه اول اسفند

سرایداری ۶۰ متری [1]

مدرسه ۶ کلاسه و۴۹۰ متری گرم و خشک [2]