- اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان - http://nosazi.kr.ir -

مناقصه نیمه اول اسفند

ابخوری تیپ ۲-۷٫۵متری
http://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/02/ABKHORY-T2-7.5M.zip [1]

حصار تیپ F2Bhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/02/hesar-f2B.zip [2]

حصار تیپ F2A [3]