- اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان - http://nosazi.kr.ir -

مناقصه نیمه اول

مدرسه یک کلاسه ۷۶ متری گرم خشکhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/02/madrese-1-kelase-76-garm-khoshk.zip [1]

مدرسه یک کلاسه ۷۶ متری گرم مرطوبhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/02/madrese1-kelase-76-garm-martob.zip [2]