- اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان - http://nosazi.kr.ir -

مناقصه نیمه اول اسفند

مدرسه سمیه گلباف [1]

مدرسه فاطمه شهدا ۴۰۰ [2]

مدرسه فاطمه راور [3]

مدرسه ۱۲۶۶منتظری راور [4]

سالن تهرانی مقدم کرمان

مدرسه ۱۲۲-۲کلاسه سکور فهرج [5]

مدرسه کوثر امیر آباد [6]

مدرسه تشیع بافت [7]

تکمیل سر یزدی سیرجان [8]