- اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان - http://nosazi.kr.ir -

بازدید دکتر اسکندری نسب مدیرکل آموزش وپرورش استان و دکتر شیخ اسدی مدیرکل اقتصاد و دارایی استان، مهندس واعظی معاون مشارکتهای مردمی اداره کل نوسازی مدارس استان از واحد های آموزشی فرهنگ-شاهد و بانو حیاتی ناحیه یک کرمان