034-32451151-3 it-nosazikerman@gmail.com

استعلام

0 Comments

مدرسه شهید کلاهدوز رابرhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/08/shahid-kolah-doz-rabor.zip

استعلام

0 Comments

مدرسه شهادت رابرhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2018/11/shahadat-rabor.zip

استعلام

0 Comments

مدرسه ابن سینا بهرامجرد بردسیرhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/08/ebn-sina-bahramjerd-bardsir.zip

استعلام

0 Comments

مدرسه امیرکبیر رابرhttp://nosazi.kr.ir/wp-content/uploads/2019/08/amirkabir-rabor.zip

درخواست تحویل موقت پروژه

0 Comments

فایل درخواست تحویل موقت پروژه جهت تکمیل و ارسال . .

شرایط شرکت در مناقصات جزء و متوسط اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان

0 Comments

برای دریافت استعلام : در سامانه ستاد ایران قسمت معاملات جزء و متوسط را انتخاب نمایید. به عنوان تامین کننده وارد شوید . جستجوی پیشرفته را انتخاب نمایید . گزینه

پیگیری تحویل قطعی پروژه

0 Comments

نحوه استفاده از امکانات آنلاین وب سایت

0 Comments

با سلام احتراما با توجه به تاکید دولت محترم در خصوص الکترونیکی نمودن هرچه بیشتر روند اجرایی در ادارات کل استان ها موارد ذیل به استحضار میرسد جهت استفاده از

درخواست تحویل قطعی پروژه ها

0 Comments

فایل درخواست تحویل قطعی پروژه جهت تکمیل و ارسال . .