صفحه اصلی
فراخوان نوبت اول- شماره 6/95 مشاهده در قالب PDF چاپ فرستادن به ایمیل
نوشته شده توسط Administrator   
شنبه, 08 آبان 1395 ساعت 11:07

فراخوان نوبت اول- شماره 6/95

اداره كل نوسازي مدارس استان كرمان در اجراي آيين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات در نظر دارد جهت اجرای پروژه احداث ساختمان مدرسه اتباع خارجی طاهر آباد کرمان به متراژ 1661 متر مربع که اعتبار آن از محل کمکهای کمیساریای اتباع خارجی تامین میشود از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای پیمانکاران حقوقی متقاضی را ارزيابي نمايد. لذا از پیمانکاران دارای گواهینامه معتبر دعوت ميشود از تاريخ چاپ فراخوان نوبت اول به مدت یک هفته با در دست داشتن تصویر گواهینامه صلاحیت معتبرجهت دريافت شرایط ارزيابي به اداره كل نوسازي مدارس استان كرمان -واقع در بلوار جمهوري اسلامي- نرسيده به چهار راه امام جمعه « امور قراردادها». و یا سايت مناقصات kerman / nosazimadars.ir واحد قراردادها بخش اسناد اشتراکی و nosazi.kr.irfo بخش مناقصات و iets.mporg.ir درج شده است، مراجعه نمایند

 

 

1- مدارك و شرايط ارزيابي كيفي پيمانكاران فراخوان 6/95

مدرسه اتباع خارجی طاهر آباد کرمان

1- ارزيابي تجربه:( حد اكثر «20» امتياز)

به ازاء هر پروژه معادل برآورد اولیه «5» امتيازکه در صورت کمتر بودن به تناسب کاهش می یابد) تاريخ عقد قراردادها بايستي در 5 سال منتهي به سال جاری باشد

 

رديف

پروژه

شماره و تاريخ قرارداد

مبلغ قرارداد

به ميليون ريال

درصد تشابه نقشه و مشخصات پروژه با ساخت مدارس

امتياز تجربه

مدت پيمان- تاريخ تحويل

1

2

3

4

جمع امتياز تجربه

 

***اصل قرارداد پروژه هاي ساير دستگاههاي اجرايي ضميمه گردد.( نيازي به ضميمه نمودن قراداد پروژه هاي اين اداره كل نمي باشد فقط درج مشخصات کامل آنها طبق جدول فوق كفايت ميكند)

مهر و امضاء دستگاه اجرایی

2- ارزیابی حسن سابقه: حد اكثر «20»

حسن سابقه با توجه به پروژهای مندرج در بند 1 به کیفیت پروژه «8» امتیاز( به ازاء هر پروژه «2» امتیاز)-سرعت انجام پروژه،تحویل موقت پروژه در زمان قرارداد اولیه بدون هیچگونه تمدید«4» امتیاز(به ازاء هر پروژه «1» امتیاز)-کفایت کارکنان کلیدی«4» امتیاز( به ازاء هر پروژه «1» امتیاز)- کیفیت تجهیز کارگاه پروژه «4» امتیاز( به ازاء هر پروژه «1» امتیاز) لحاظ می شود. لازم به توضیح است پروژه هایی که با سایر دستگاههای اجرایی می باشد باید طی نامه ای( به شرح ذیل) دستگاه اجرایی درصد امتیازات را تایید نمایید. پروژه های مربوط به نوسازی مدارس ودرصد تشایه قراردادهای معرفی شده با پروژه مورد مناقصه با امضاء معاونت فنی واجرایی و تائید اداره کل قابل قبول می باشد.

 

ردیف

پروژه

دستگاه اجرایی

درصد کیفیت اجرا

امتیاز

درصد سرعت انجام کار

امتیاز

درصد کفایت کارکنان

امتیاز

درصد کیفیت تجهیز کارگاه

امتیاز

جمع

1

2

3

4

جمع کل

 

***مدارک مربوط به حسن سابقه به صورت مجزا برای هر پروژه از سایر دستگاههای اجرایی در خصوص کیفیت پروژه،کفایت کارکنان کلیدی وکیفیت تجهیز کارگاه و سرعت انجام پروژه با اختصاص درصدی بین (0 تا 100 )ضمیمه گردد.***درصد های مندرج در جدول فوق توسط دستگاه های اجرایی مربوطه تکمیل و مهر و امضاء گردد.*** کیفت پروژه شامل کیفیت مصالح مصرفی قابل روئیت و نداشتن اخطار رفع نواقص در خصوص مشخصات کار و اجرا طبق برنامه زمانبندی پروژه های مندرج در جدول فوق و کامل بودن آزمایشات کنترل کیفی واحد های مختلف اجرای کار می باشد.

اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان

گواهی میشود پیمانکار... پروژه ... به شماره و تاریخ قرارداد...را با ...درصد کیفت،...درصد سرعت انجام کارو ...درصدکفایت کارکنان و... درصد کیفیت تجهیز کارگاه اجرا نموده که مدارک تایید شده به پیوست ارسال میگردد.

3- توان مالي: (حد اكثر «15» امتياز)

حد اكثرامتياز توان مالي معادل فقط يكي از مقادير زير(به دلخواه) و در خصوص قراردادهاي 5 سال گذشته و به تناسب برآورد اولیه پروژه محاسبه ميشود که در صورت کمتر بودن امتیاز کسر خواهد شد.:الف- پنجاه برابر ماليات متوسط سالانه مستند به گواهي اداره ماليات.ب- هفتادبرابر بيمه تامين اجتماعي قطعي يا علي الحساب پرداخت شده مستند به گواهي سازمان تامين اجتماعي.ج- به ازاء هر صورت وضعيت قطعي يا موقت که سه برابر آن معادل برآورد اولیه پروژه باشد« 75/3 » امتیاز مستند به گواهي دستگاه اجرايي مربوطه ( در خصوص پروژه هاي اين اداره كل تاييد ناظر كافي است).د- پنج برابر داراييهاي ثابت ، مستند به اظهار نامه مالياتي يا گواهي بيمه داراييها يا دفاتر قانوني.ه- تاييد اعتبار بانك يا موسسات مالي و اعتباري معتبر تا سقف برآورد اولیه پروژه مستند به تاييديه بانك

 

ماليات متوسط سالانه

امتياز متوسط ماليات

بيمه پرداخت شده

امتياز بيمه پرداخت شده

صورت وضعيتها

امتياز صورت وضعيتها

داراييهاي ثابت

امتياز داراييهاي ثابت

مبلغ اعتبار بانکی

امتياز اعتبار بانكي

جمع امتياز

جمع امتياز

جمع امتياز

جمع امتياز

جمع امتياز

 

*** بالاترين عدد كسب شده از هر يك از جزءهاي اعلام شده فوق مبناي محاسبه ميباشد و در صورتي كه بالا ترين عدد محاسبه شده از مبلغ برآوردي در« بند ه » كمتر باشد. امتياز مالي به تناسب كاهش مي يابد.

4- توان تجهيزاتي: حد اكثر «15« امتياز

(به ازاء هر مورد غیر تکراری «1» امتیاز) سند خريد يا اجاره حداقل 15 قلم از ماشين آلات به شرح ذيل ضميمه گردد. اسناد بايستي اصل يا با تاييد كار فرمايان طرح هاي عمراني( در پروژه های نوسازی مدارس تایید ناظر) مورد پيمان شما برابر با اصل شوند.

Text Box: جمع امتیاز تجهیزات:         1 - بتونير 2- ويبراتور 3- سيلوي سيمان حد اقل 25 تنی 4 دستگاه شات كريت 5 - موتور جوش یا رکتی فایر 6 - موتور برق 7- انواع قالب هاي فلزی بتن ريزي 8-كمپكتور 9- جرثقيل ثابت 10- بالابر 11- كاميون 12- غلطک 13-وانت بار 14-پیکور برقی 15-کومپرسور باد 16- دستگاه خلاطه 17 لوله و بست داربست فلزی برای سطح 800 مترمربع 18- تراکتور 19- لودر 20- بیل مکانیکی 21- دوربین و تجهیزات نقشه برداری

5- توان فني: حد اكثر «15»امتياز شامل:

- به ازاء هر سرپرست کارگاه در پروژه های بند 1و2 با مدرک تحصیلی فوق دیپلم مرتبط و بالاتر با شرط درج در لیست بیمه تایید شده «5/1»امتیاز و جمعا"«6»امتیاز

مدارک مورد نیاز: تصویر تایید شده صورتجلسه تحویل کارگاه ،مدرک تحصیلی و لیست بیمه مورد نظر

- به ازاء هر کارگر دارای گواهینامه فنی و حرفه ای با شرط عقد قرارداد با پیمانکار در پروژه های بند 1و2 «1» امتیاز و جمعا" «4» امتیاز

مدارک مورد نیاز:تصویر تایید شده قرارداد و گواهینامه فنی و حرفه ای هر کارگر

- به ازاء کار کنان کلیدی شرکت پیمانکاری لیسانس و بالاتر «3»امتیاز ،فوق دیپلم «2» امتیاز ،دیپلم «1» امتیا -حد اکثر «5» امتیاز

مدارک مورد نیاز:تصویر تایید شده مدارک تحصیلی

ردیف نوع مدرک ارائه شده کامل امتیاز ردیف نوع مدرک ارائه شده کامل امتیاز

 

Text Box: جمع امتیاز توان فنی:


6-توان برنامه ريزي و كنترل پروژه«10» امتياز

به ازاء هر پروژه با مدارك كامل - 5 امتیاز

مدارک مورد نیاز:. قرارداد، صورتجلسه تحويل موقت و نامه تمديد 2 فقره قرارداد(از آخرين قراردادهاي قيد شده در بند 1 ) با تاييد کنبی كارفرما (بر اساس فرم ذیل) ضميمه گردد. در صورت ناقص بودن و عدم تایید مدارک ،کل امتیاز کسر میگردد. به میزان تاخیرات امتیاز به تناسب کاهش می یابد.( تایید مدارک بر اساس نامه مندرج در بند 2 می باشد)

ردیف پروژه قراداد دارد صورتجلسه تحویل موقت دارد تاخیرات مجاز است امتیاز

1

2

 

جمع امتياز توان برنامه ريزي و کنترل پروژه:


7-بومی بودن حد اکثر «5» امتیاز

به ازاء هر پروژه اجرا شده در محل اجرا و حجم معادل موضوع مناقصه «5/2»امتیاز

مدارک مورد نیاز: دو فقره قرارداد تایید شده

ردیف قرارداد پروژه امتیاز

1

2

 

جمع امتياز بومی بودن:


8- تایید مدارک توسط کارفرمای پروژه های بند 4 باشد در پروژه های نوسازی مدارس ناظر نماینده کارفرما است.

9- براي گشودن اسناد مناقصه بايستي 85 امتیاز را از ارزيابي كسب نمایید.

10- تصويرگواهينامه تعيين صلاحيت معتبر سازمان مديريت و برنامه ريزي و تصوير آخرين آگهي تغييرات شركت را كه حد اقل تا پايان سالجاری اعتبار داشته باشد را ضميمه نماييد . بديهي است مدارك فاقد گواهينامه صلاحيت فاقد اعتبار ميباشند.

11- اسناد بايستي نسخه اصل باشند و فتوكپي برابر با اصل نشده غير قابل قبول است.

12- مهلت دريافت اسناد از زمان چاپ آگهی نوبت اول فراخوان 5روز ومهلت تحویل 15روز و مدارك دريافتي پس از اين تاريخ فاقد اعتبار ميباشند.

13-مداركي را كه ضميمه مينمايد و همچنين صفحات اين استعلا م بايستي توسط صاحبان مجاز امضاء مهر و امضاشوند مدارك فاقد مهر و امضاء مردود اعلام ميگردند. مدارك را داخل پاكت مناسب قرارداده مشخصات خود را روي آن بنويسيد و پاكت را مهر و لاك نموده و به همراه اسناد مناقصه تحت عنوان مدارک ارزیابی کیفی پروژه تحویل نمایید.

14- اسناد و مدارك درخواست شده پيوست شود و اطلاعات صحيح و كامل باشد. لطفا" از ضميمه نمودن مدارك اضافه بر موارد فوق جدا" خودداري فرماييد.

15- پس از دريافت مدارك در موعد مقرر و بررسي و امتياز دهي نتيجه كتبا" از طريق آدرسي كه در ذيل درج مينماييد به اطلاع شما خواهد رسيد.

16- در صورت استفاده از مدارك جعلي ،خلاف واقع و ... مشمول بند ت ماده 10 «آيين نامه اجرايي بند ج ماده 12 قانون برگزاري مناقصات خواهيد شد.

آدرس: تلفن:

كد ملي مدير عامل : كداقتصادي شرکت:

مهر و امضاء پيمانكار

 

 

آخرین بروز رسانی در شنبه, 08 آبان 1395 ساعت 11:15