تاسیسات محوطه سازی مدیریت بحران استان کرمان

محوطه سازی و تکمیل مدیریت بحران استان کرمان

سردر سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان