به گزارش روابط عمومی اداره‌کل نوسازی مدارس استان کرمان،جلسه دفاع از کسری بودجه هزینه‌ای اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان، صبح امروز در سالن کنفرانس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان کرمان و با حضور معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی اداره کل نوسازی مدارس کرمان و همکاران واحد برنامه ریزی و بودجه اداره‌کل نوسازی مدارس ،مسئول کمیته تلفیق و کارشناسان سازمان مدیریت برنامه‌ریزی استان برگزار گردید.

بر پایه این گزارش در این جلسه، کسری فصول بودجه هزینه‌ای اداره‌کل نوسازی مدارس استان خصوصاً کسری اعتبارات پرداخت حقوق و دستمزد ،اضافه کار و ماموریت ،رفاهی همکاران مطرح و در خصوص توجه به بهبود پرداخت معیشتی همکاران اداره‌کل نوسازی مدارس تاکید گردید.


گفتنی است با توجه به رأی زنی قبلی مدیرکل نوسازی مدارس با رئیس محترم سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ،در این جلسه قول مساعد در جهت تامین حداکثری کسری اعتبارات هزینه‌ای اداره‌کل نوسازی مدارس داده شده است