مجوز جزئیات قرارداد

ردیفشناسه قراردادعنوان دستگاه اجراییعنوان قراردادنوع قراردادنحوه ارجاع قراردادمحل اجرای قراردادتاریخ عقد قراردادمبلغ قرارداد (میلیون ریال)مشخصات طرف قراردادنصابصلاحیت
۱۰۱۱BB7510700018وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، تکمیل مدرسه فیض آباد راورپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان راور / شهر راور۱۴۰۱/۰۱/۰۹۵۰,۹۳۹بتون ماهانمعاملات بزرگساجات
۲۰۱۱FB7510700100وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانپروژه مدرسه ۶ کلاسه دخترنه روستای نودژ صادقی دلشادی منوجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان منوجان / شهر نودژ۱۴۰۱/۰۱/۱۱۵۹,۹۰۰گسل نقشینه سازان شرقمعاملات بزرگساجات
۳۰۱۱KB7510700047وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانمدرسه ۶ کلاسه بیاد کلرودپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت۱۴۰۱/۰۱/۱۱۴۹,۱۹۰عمران شیب ماهورمعاملات بزرگساجات
۴۰۱۱KB7510700064وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم های گرمایشی و سرمایشی مدارس شهدادپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر شهداد۱۴۰۱/۰۱/۱۶۹,۹۸۰تهویه آفرین کلوتمعاملات بزرگساجات
۵۰۱۲۴B7510700123وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم های گرمایشی و سرمایشی ۱۷ مدرسه ارزوئیهپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان ارزوییه / شهر ارزوییه۱۴۰۱/۰۱/۱۶۱۷,۷۰۰اسکله ساخت هخامنشمعاملات بزرگساجات
۶۰۱۱TB751070006Fوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانمدرسه شش کلاسه قدس سرجاز جیرفتپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت۱۴۰۱/۰۱/۱۸۵۰,۴۷۰ساختمانی هلیل بتن جیرفتمعاملات بزرگساجات
۷۰۱۱MB7510700089وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه خیری حاجی آباد عنبر آبادپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان عنبرآباد / شهر عنبرآباد۱۴۰۱/۰۱/۲۰۱۵,۹۹۸رهاب سازه ماندگار ارسمعاملات بزرگساجات
۸۰۱۱TB751070010Bوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه ۹ کلاسه محله زهکلوتپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان رودبارجنوب / شهر زهکلوت۱۴۰۱/۰۱/۲۰۶۱,۲۷۰ساختمانی مروارید سازه قمادین جیرفتمعاملات بزرگساجات
۹۰۱۱MB751070009Fوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل تکمیل مدرسه ۶ کلاسه دستغیب کوتک پایین کهنوجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کهنوج / شهر کهنوج۱۴۰۱/۰۱/۲۱۵۶,۴۵۴عمران راه هلیلمعاملات بزرگساجات
۱۰۰۱۱TB751070002Bوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه خیری بانک کشاورزی (بهجت) کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۰۱/۲۵۹۲,۵۹۳ساروج ساز بدرمعاملات بزرگساجات
۱۱۰۱۴MB7510700390وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانسزویس بهداشتی مدارس شهدادپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر شهداد۱۴۰۱/۰۱/۳۰۶,۵۶۰علی بحرینیمعاملات بزرگ___
۱۲۰۱۲SB7510700020وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانعنوان قراردادپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان منوجان / شهر منوجان۱۴۰۱/۰۲/۲۵۷,۷۶۴نام آوران سپیدار آرونمعاملات بزرگساجات
۱۳۰۱۳۱B7510700051وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانایروگام مدارس فضیلت و شیرودی کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۰۲/۳۱۲,۴۹۸امین ساختمانمعاملات متوسطساجات
۱۴۰۱۴LB7510700592وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانایزوگام پشت بام مدارس کهنوج منوجان قلعه گنج رودبارپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کهنوج / شهر کهنوج۱۴۰۱/۰۲/۳۱۱۷,۰۰۰مهاب برج آریامعاملات بزرگساجات
۱۵۰۱۴MB7510700093وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانایزوگام مدارس جیرفت، عنبرآباد، فاریابپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت۱۴۰۱/۰۲/۳۱۷,۵۰۰مهاب برج آریامعاملات بزرگساجات
۱۶۰۱۴LB751070061Cوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانگازرسانی مدرسه توحید سیدآباد نرماشیرپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان نرماشیر / شهر نرماشیر۱۴۰۱/۰۳/۰۷۹۵۰تهویه آفرین کلوتمعاملات متوسطساجات
۱۷۰۱۴LB7510700622وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتعمیرات سرویس بهداشتی مدرسه ولی عصر بردسیرپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بردسیر / شهر بردسیر۱۴۰۱/۰۳/۰۸۶۶۰پردازش بنیان ایستا برجمعاملات متوسطساجات
۱۸۰۱۳PB7510700023وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه مسکن مهر رفسنجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان رفسنجان / شهر رفسنجان۱۴۰۱/۰۳/۱۱۳۱,۶۲۲ساختمانی سازه ی ساده کرمانمعاملات بزرگساجات
۱۹۰۱۳TB7510700165وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتعمیرات موتورخانه مدرسه الزهرا بافتپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بافت / شهر بافت۱۴۰۱/۰۳/۱۶۴,۹۹۰سحاب گسترکریمانمعاملات متوسطساجات
۲۰۰۱۴MB7510700384وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتعمیرات سرویس بهداشتی مدرسه نخعی خیرآّباد راورپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان راور / شهر راور۱۴۰۱/۰۳/۱۶۸۳۲بتون ماهانمعاملات متوسطساجات
۲۱۰۱۴LB7510700282وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتعمیرات سرویس بهداشتی مدارس الزهرا رودبار و صیاد شیرازی قلعه گنجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان قلعه گنج / شهر قلعه گنج۱۴۰۱/۰۳/۱۷۲,۰۰۰سجاد افشاری افشاریمعاملات متوسط___
۲۲۰۱۳SB7510700150وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانپروژه سرویس بهداشتی مدارس سردشت و کولگان رودبارپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان رودبارجنوب / شهر رودبار۱۴۰۱/۰۳/۱۹۴,۹۹۰ساختمانی هلیل بتن جیرفتمعاملات متوسطساجات
۲۳۰۱۴LB751070001Cوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانسرویس بهداشتی مدرسه شهید حسین پور بارگاه نامحرم کهنوجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کهنوج / شهر کهنوج۱۴۰۱/۰۳/۱۹۴,۳۸۰رادیس سازه رویش هلیلمعاملات متوسطساجات
۲۴۰۱۴MB751070057Dوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتعمیرات سرویس بهداشتی مدارس چترودپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان زرند / شهر زرند۱۴۰۱/۰۳/۱۹۴,۱۲۹ساختمانی سازه ی ساده کرمانمعاملات بزرگساجات
۲۵۰۱۶JB751070008Bوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانسرویس بهداشتی مدارس سرداز سلیمانی ۶،۷ و مدرسه ننیز علیا رابرپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان رابر / شهر رابر۱۴۰۱/۰۳/۱۹۹,۸۶۷رابر گستر کرمانمعاملات بزرگساير
۲۶۰۱۴QB7510700226وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم های سرمایشی گرمایشی مدارس نرجس خاتون و پروین فاریاب(بدون سالن)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان فاریاب / شهر فاریاب۱۴۰۱/۰۳/۲۱۱۲,۸۰۰تهویه ارای کویرمعاملات بزرگساجات
۲۷۰۱۶JB751070013Bوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم هاس سرمایشی و گرمایشی خامنه ای و شیخ طبرسی کهنوجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کهنوج / شهر کهنوج۱۴۰۱/۰۳/۲۱۳,۹۹۰مبتکران فرا زمین ایرانیانمعاملات متوسطساجات
۲۸۰۱۳TB751070018Fوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانسرویس بهداشتی مدرسه پروین اعتصامی آبسردوئیه رودبارپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان رودبارجنوب / شهر رودبار۱۴۰۱/۰۳/۲۲۴,۵۵۰فرابین سازه چهارطاقمعاملات متوسطساجات
۲۹۰۱۴MB7510200289وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانحصار کشی مدرسه تفرشی کرمان (۱۲ فروردین)پیمانکاریترک تشريفات مناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۰۳/۲۲۲۱,۶۴۰ساروج ساز بدرمعاملات بزرگساجات
۳۰۰۱۴MB751070053Aوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانسرویس بهداشتی مدارس شهید ارجمندی رفسنجان و شهدای ساقی انارپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان رفسنجان / شهر رفسنجان۱۴۰۱/۰۳/۲۲۲,۶۴۰ساختمانی سازه ی ساده کرمانمعاملات متوسطساجات
۳۱۰۱۴PB7510700049وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانسرویس بلهداشتی مدارس بم، نرماشیر، ریگان، فهرجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بم / شهر بم۱۴۰۱/۰۳/۲۲۲۸,۰۰۰میهن سازه آراد راهمعاملات بزرگساجات
۳۲۰۱۴UB7510700016وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانسرویس بهداشتی مدرسه شهید ارجمند بلورد سیرجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان سیرجان / شهر بلورد۱۴۰۱/۰۳/۲۴۴,۵۰۹رعد سازه ساحل جنوبمعاملات متوسطساجات
۳۳۰۱۴KB751070012Dوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانحصار کشی مدرسه پیامبر اعظم (ص) ریگانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بم / شهر بم۱۴۰۱/۰۳/۲۵۱۲,۷۲۸ساختمانی پشت رود بممعاملات بزرگساجات
۳۴۰۱۴LB7510700071وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانپروژه استاندارد سازی سیستم های گرمایشی سرمایشی مدارس فهرجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان فهرج / شهر فهرج۱۴۰۱/۰۳/۲۵۳۲,۹۷۶سیالات جامدات البرزمعاملات بزرگساجات
۳۵۰۱۴PB7510700032وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه کریم آباد جیرفتپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت۱۴۰۱/۰۳/۲۶۱۴,۸۲۲فرابین سازه چهارطاقمعاملات بزرگساجات
۳۶۰۱۶۶B751070025Eوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه ۳ کلاسه کریم آباد جیرفتپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت۱۴۰۱/۰۳/۲۶۴,۸۲۲فرابین سازه چهارطاقمعاملات بزرگساجات
۳۷۰۱۵FB7510700018وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه ۳ کلاسه دهسراج بهشتی سیرجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان سیرجان / شهر سیرجان۱۴۰۱/۰۳/۲۹۲۳,۴۰۸جسکین سازه برنامعاملات بزرگساجات
۳۸۰۱۴KB7510700081وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی گرمایشی مدارس رابرپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان رابر / شهر رابر۱۴۰۱/۰۳/۳۱۲,۳۰۰مبتکران فرا زمین ایرانیانمعاملات متوسطساجات
۳۹۰۱۴MB7510700028وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانپروژه سرویس بهداشتی مدرسه منتظر القائم گچین ارزوئیهپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان ارزوییه / شهر ارزوییه۱۴۰۱/۰۳/۳۱۳,۵۰۰شرکت پل دشت سیرجانمعاملات بزرگساجات
۴۰۰۱۴QB7510700233وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی مدارس کوثر حسین آباد و موعود پاتک نوروز منوجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان منوجان / شهر منوجان۱۴۰۱/۰۳/۳۱۳,۵۹۷تهویه آفرین کلوتمعاملات متوسطساجات
۴۱۰۱۴KB7510700317وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم های سرمایشی گرمایشی مدارس ریگانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان ریگان / شهر گنبکی۱۴۰۱/۰۴/۰۱۳۷,۱۸۳سیالات جامدات البرزمعاملات بزرگساجات
۴۲۰۱۴LB7510700161وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانپروژه استاندارد سازی سیستم های گرمایشی سرمایشی مدارس فهرجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان فهرج / شهر فهرج۱۴۰۱/۰۴/۰۱۲۰,۲۹۸سیالات جامدات البرزمعاملات بزرگساجات
۴۳۰۱۴MB751070056Dوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم های گرمایشی سرمایشی مدارس فهرجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان فهرج / شهر فهرج۱۴۰۱/۰۴/۰۱۲۰,۲۹۸سیالات جامدات البرزمعاملات بزرگساجات
۴۴۰۱۴PB751070002Eوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانپروژه تکمیل سالن حضرت زینب (س)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان راور / شهر راور۱۴۰۱/۰۴/۰۱۲,۶۸۵عماد سیف الدینی فرمعاملات متوسط___
۴۵۰۱۴LB7510700600وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانمدرسه منوچهر جبالبارزی عنبرآّباد (حصار و محوطه)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت۱۴۰۱/۰۴/۰۴۶,۴۰۴ساختمانی میثم ساز جیرفتمعاملات متوسطساجات
۴۶۰۱۶۶B7510700229وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل حصار مدرسه بعثت بافتپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بافت / شهر بافت۱۴۰۱/۰۴/۰۴۴,۱۵۰ره گستران پیشه کلوت کارمانیامعاملات متوسطساجات
۴۷۰۱۴PB751070022Eوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل استخر سرپوشیده ریگانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان ریگان / شهر گنبکی۱۴۰۱/۰۴/۰۸۳۲,۲۷۴طاق قوس آسمانمعاملات بزرگساجات
۴۸۰۱۶JB7510700046وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل خوابگاه شریعت بافتپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بافت / شهر بافت۱۴۰۱/۰۴/۱۲۳۶,۲۱۶تعاونی خدمات عمرانی اطلس سازه رابرمعاملات بزرگساجات
۴۹۰۱۴TB7510700018وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانمدرسه پروین اعتصامی راینپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر راین۱۴۰۱/۰۴/۲۱۱,۵۹۵سید حسین معین صمدانیمعاملات متوسط___
۵۰۰۱۴TB7510700024وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم های گرمایشی و سرمایشی مدرسه استثنایی شهر بابکپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان شهربابک / شهر شهربابک۱۴۰۱/۰۴/۲۱۶,۰۹۸سید حسین معین صمدانیمعاملات متوسط___
۵۱۰۱۶۶B7510700247وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانحصار مدرسه فتحی شهر بابکپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان شهربابک / شهر شهربابک۱۴۰۱/۰۵/۰۲۸,۷۸۰امین ساختمانمعاملات متوسطساجات
۵۲۰۱۶۶B751070023Cوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه امام سجاد فهرجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان فهرج / شهر فهرج۱۴۰۱/۰۵/۱۲۷,۸۶۷ساختمانی پشت رود بممعاملات متوسطساجات
۵۳۰۱۶JB7510700034وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانسرویس بهداشتی مدرسه شیخ طبرسی روستای تاشک راورپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان راور / شهر راور۱۴۰۱/۰۶/۰۲۲,۷۶۰امین ساختمانمعاملات متوسطساجات
۵۴۰۱۷۹B751070004Eوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانروژه گازرسانی مدارس بم و ریگان و فهرجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بم / شهر بم۱۴۰۱/۰۷/۰۴۸,۱۹۰علیرضا رجایی نژادمعاملات متوسط___
۵۵۰۱۸LB7510700029وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناجرای آسفالت محوطه تعدادی از مدارس مرکز و شرق استان کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۰۷/۰۹۱۰۴,۱۸۵ساخت و ساز نامداران خاورمیانهمعاملات بزرگساجات
۵۶۰۱۸۹B751070001Cوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناجرای آسفالت محوطه تعدادی از مدارس جنوب استان کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان قلعه گنج / شهر قلعه گنج۱۴۰۱/۰۷/۱۱۹۸,۰۰۰آرتان پیشگام ارغوانمعاملات بزرگساجات
۵۷۰۱۸LB751070003Dوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه ایرج بسطامی بمپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بم / شهر بم۱۴۰۱/۰۷/۱۱۹۸,۵۳۲دژ سازه نام آوران ارگمعاملات بزرگساجات
۵۸۰۱۹۸B7510700105وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناجرای آسفالت محوطه تعدادی از مدارس شمال استان کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کوهبنان / شهر کوهبنان۱۴۰۱/۰۷/۱۱۱۱۳,۳۵۳مهاب برج آریامعاملات بزرگساجات
۵۹۰۱۸HB751070009Dوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه حاجی آباد کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۰۷/۲۴۸۶,۴۸۸سورین سازه بوتیامعاملات بزرگساجات
۶۰۰۱۸۷B7510700067وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه اوتیسم کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۰۷/۲۶۹۰,۹۹۰ساختمانی امین سازه کریمانمعاملات بزرگساجات
۶۱۰۱۸۸B7510700098وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه خیری چترودپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر چترود۱۴۰۱/۰۷/۲۶۱۶,۸۰۰ساختمانی امین سازه کریمانمعاملات بزرگساجات
۶۲۰۱۸GB7510700039وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانحصار و محوطه مدرسه زهرا صالحی رفسنجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان رفسنجان / شهر رفسنجان۱۴۰۱/۰۸/۰۲۱۴,۱۵۹رفسنجان صخرهمعاملات بزرگساجات
۶۳۰۱۸FB7510700079وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانپروژه تعمیرات ۳ مدرسه کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۰۸/۱۰۸,۸۹۰ماهان بتن آرمهمعاملات متوسطساجات
۶۴۰۱۹۶B7510700019وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانایزوگام بام مدرسه شهید ارسلان، مدرسه فرهنگیان مدرسه شهید شفیعی و مدرسه سمیه رفسنجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان رفسنجان / شهر رفسنجان۱۴۰۱/۰۸/۱۰۹,۲۳۰مهاب برج آریامعاملات متوسطساجات
۶۵۰۱۹۶B751070005Aوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانایزوگام بام مدارس شهید مستقیمی، زینب مکی آباد، سلمان نادری و ایرانمنش زید آباد سیرجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان سیرجان / شهر سیرجان۱۴۰۱/۰۸/۱۰۱,۸۸۷مهاب برج آریامعاملات متوسطساجات
۶۶۰۱۹EB751070003Eوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه حضرت فاطمه (س) راور (حصار)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان راور / شهر راور۱۴۰۱/۰۸/۱۲۶,۱۰۱فضاپوشان هزار خشتمعاملات متوسطساير
۶۷۰۱۸SB751070014Aوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانپروژه دبستان ۶ کلاسه خیری شهید امانی سیرجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان سیرجان / شهر سیرجان۱۴۰۱/۰۸/۱۵۹,۸۰۰وسعت کار کرمانمعاملات بزرگساجات
۶۸۰۱۹CB7510700085وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل دارالقران راینپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر راین۱۴۰۱/۰۹/۰۶۲,۸۸۳ویرا معمار صدر پیشگاممعاملات متوسطساجات
۶۹۰۱۹DB751070018Bوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانایزوگام بام مدرسه خدیجه (س)، مدرسه ۲۲ بهمن و کانون شهید بهشتی و حصار مدرسه سرخکان بردسیرپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بردسیر / شهر بردسیر۱۴۰۱/۰۹/۰۶۳,۵۵۷ویرا معمار صدر پیشگاممعاملات متوسطساجات
۷۰۰۱۹FB7510700023وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه استثنایی نظام شهر نرماشیر (حصار و محوطه)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان نرماشیر / شهر نظام شهر۱۴۰۱/۰۹/۰۶۱۷,۷۴۸فرابین سازه کارمانیامعاملات بزرگساجات
۷۱۰۱۹HB7510700024وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث مدرسه LSF سلطانزاده رحمت آباد زرند (جایگزین مدارس کانکسی)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان زرند / شهر زرند۱۴۰۱/۰۹/۰۶۹,۹۰۴رفسنجان صخرهمعاملات بزرگساجات
۷۲۰۱A3B7510700070وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانگازرسانی مدارس سیرچپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر شهداد۱۴۰۱/۰۹/۱۷۳,۱۲۰پارس امیدکارمانیامعاملات متوسطساجات
۷۳۰۱۹OB751070001Fوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل سالن مدرسه سید الشهدا کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۰۹/۲۰۱۷,۲۰۰ساختمانی سرپناه کرمانمعاملات بزرگساجات
۷۴۰۱۹SB751070008Aوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستانداردسازی تاسیسات گرمایشی و اطفای حریق خوابگاه مدرسه آیت الله خامنه ای انارپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان انار / شهر انار۱۴۰۱/۰۹/۲۶۸,۴۸۰سید حسین معین صمدانیمعاملات متوسط___
۷۵۰۱۹SB7510700124وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانپروژه احداث سرویس بهداشتی مناطق سیرجان و شهربابکپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان سیرجان / شهر سیرجان۱۴۰۱/۰۹/۲۶۲۲,۸۴۲ساختمانی و راهسازی محور بنا راهمعاملات بزرگساجات
۷۶۰۱A7B751070011Bوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه چمران عباس آباد منوجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان منوجان / شهر منوجان۱۴۰۱/۰۹/۲۷۲۳,۳۷۶هونام سازه سمنگانمعاملات بزرگساجات
۷۷۰۱ACB7510700097وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستانداردسازی گرمایشی ۱۱ مدرسه کوهبنانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کوهبنان / شهر کوهبنان۱۴۰۱/۰۹/۲۸۹,۵۰۰سید حسین معین صمدانیمعاملات متوسط___
۷۸۰۱AHB7510700119وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانسرویس بهداشتی مدارس شهر بابک (تعمیرات ۳ مدرسه)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان شهربابک / شهر شهربابک۱۴۰۱/۰۹/۲۹۲,۸۷۶علیرضا خدارحمیمعاملات متوسط___
۷۹۰۱BIB751070015Fوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه دستغیب حیدر آباد ریگان (حصار و محوطه)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان ریگان / شهر رحمت اباد۱۴۰۱/۰۹/۲۹۲۳,۰۰۰ساختمانی-پیمانکاری حمیدساز بممعاملات بزرگساجات
۸۰۰۱APB7510700049وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه خیری۴ کلاسه کهنوج مدیم کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۰۹/۳۰۱۵,۵۰۰پرنیان زاگرس دماوندمعاملات بزرگساجات
۸۱۰۱BCB7510700011وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی مناطق کهنوج، فاریاب و قلعه گنجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کهنوج / شهر کهنوج۱۴۰۱/۱۰/۰۴۳۱,۰۰۰شکوه صنعت ستاره طاووسمعاملات بزرگساجات
۸۲۰۱ALB7510700021وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم گرمایشی ۸ مدرسه رابرپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان رابر / شهر رابر۱۴۰۱/۱۰/۰۵۳,۸۸۰سحاب گسترکریمانمعاملات متوسطساجات
۸۳۰۱B8B7510700061وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی تاسیسات گرمایشی مدرسه حاج عزت گوئینی سیرجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان سیرجان / شهر سیرجان۱۴۰۱/۱۰/۰۵۳,۵۰۰سحاب گسترکریمانمعاملات متوسطساجات
۸۴۰۱C8B7510700045وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانپروژه گازرسانی مدارس بافتپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بافت / شهر بافت۱۴۰۱/۱۰/۱۰۱,۷۶۰جمشید بختیاریمعاملات متوسط___
۸۵۰۱B2B7510700015وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی مدارس منطقه شهدادپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر شهداد۱۴۰۱/۱۰/۱۱۸,۴۹۰ماهان بتن آرمهمعاملات متوسطساجات
۸۶۰۱C2B751070011Aوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی مناطق بافت، رابر و ارزوئیهپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بافت / شهر بافت۱۴۰۱/۱۰/۱۲۲۳,۷۵۰تعاونی خدمات عمرانی اطلس سازه رابرمعاملات بزرگساجات
۸۷۰۱AJB7510700058وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی مناطق جیرفت و عنبرآبادپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت۱۴۰۱/۱۰/۱۷۱۴,۹۸۰غلامرضا بی نیازمعاملات بزرگ___
۸۸۰۱ARB751070013Dوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی مدرسه زینب کبری(س) راورپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان راور / شهر راور۱۴۰۱/۱۰/۱۷۳,۸۰۰نبی ا… رفیعی سر بیژنمعاملات متوسط___
۸۹۰۱B3B7510700046وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی مدارس بم و نرماشیرپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بم / شهر بم۱۴۰۱/۱۰/۱۷۸,۱۲۰غلامرضا قنبریمعاملات متوسط___
۹۰۰۱ARB7510700142وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث مدرسه ۶ کلاسه بنت الرسول علی اباد چاهدگال فهرج (جایگزین مدارس کانکسی)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان فهرج / شهر فهرج۱۴۰۱/۱۰/۲۰۶۸,۰۰۰مهرآوران پایاب کویرمعاملات بزرگساجات
۹۱۰۱BBB751070019Bوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی مناطق جیرفت و عنبرآبادپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت۱۴۰۱/۱۰/۲۰۱۵,۲۴۹رهاب سازه بند مغانمعاملات بزرگساجات
۹۲۰۱BIB7510700117وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی مناطق فهرج و ریگانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان فهرج / شهر فهرج۱۴۰۱/۱۰/۲۰۱۸,۸۶۴ارژنگ بنای بیستونمعاملات بزرگساجات
۹۳۰۱B2B7510700176وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی منطقه منوجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان منوجان / شهر منوجان۱۴۰۱/۱۰/۲۴۱۲,۶۹۰آیدین سازه تک ایرانیانمعاملات بزرگساجات
۹۴۰۱B2B7510700187وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی منطقه رودبارپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان رودبارجنوب / شهر رودبار۱۴۰۱/۱۰/۲۴۱۳,۳۰۰آیدین سازه تک ایرانیانمعاملات بزرگساجات
۹۵۰۱BCB751070009Fوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث مدارس LSF منطقه عنبرآباد (جایگزین مدارس کانکسی)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان عنبرآباد / شهر عنبرآباد۱۴۰۱/۱۰/۲۴۴۵,۸۰۳راه و ساختمانی بهداد بنای آریامعاملات بزرگساجات
۹۶۰۱BGB7510700078وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث مدارس LSF منطقه جیرفت (جایگزین مدارس کانکسی)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت۱۴۰۱/۱۰/۲۴۵۲,۴۳۱پرتو آرتان رادینمعاملات بزرگساجات
۹۷۰۱BGB7510700082وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث مدارس LSF کهنوج و شناژی مولوی ناصرآباد کهنوج (جایگرین مدارس کانکسی)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کهنوج / شهر کهنوج۱۴۰۱/۱۰/۲۴۴۶,۴۸۱راه و ساختمانی بهداد بنای آریامعاملات بزرگساجات
۹۸۰۱B2B7510700025وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل خوابگاه عشایری الزهرا کهنوجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کهنوج / شهر کهنوج۱۴۰۱/۱۰/۲۵۵۷,۴۰۳آراد بنیان کریمانمعاملات بزرگساجات
۹۹۰۱B2B7510700164وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم گرمایشی مدرسه بعثت بافت ( موتورخانه)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بافت / شهر بافت۱۴۰۱/۱۰/۲۵۱,۹۲۰محمدعلی پورنصیریمعاملات متوسط___
۱۰۰۰۱BBB7510700207وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل خوابگاه شبانه روزی ولیعصر (عج) قاسم آباد نرماشیرپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان نرماشیر / شهر نرماشیر۱۴۰۱/۱۰/۲۵۴۹,۸۹۵ساختمانی پشت رود بممعاملات بزرگساجات
۱۰۱۰۱B5B7510700129وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه اشرفی اصفهانی بمبوری قلعه گنج (حصار و محوطه سازی)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان قلعه گنج / شهر قلعه گنج۱۴۰۱/۱۰/۲۶۰شکوه صنعت ستاره طاووسمعاملات بزرگساجات
۱۰۲۰۱B9B7510700072وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه استثنایی قلعه گنج (حصار و محوطه)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان قلعه گنج / شهر قلعه گنج۱۴۰۱/۱۰/۲۶۲۲,۵۶۲رعد توان الکتریکمعاملات بزرگساجات
۱۰۳۰۱B2B7510700152وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتعمیرات سرویس بهداشتی مدرسه هوشنگ مرادی سیرچپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر شهداد۱۴۰۱/۱۰/۲۷۱,۷۵۰ارتباط شمس رعدمعاملات متوسطساجات
۱۰۴۰۱BGB751070015Dوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی مدرسه حضرت کبری (س) محی آباد ماهانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر محی آباد۱۴۰۱/۱۱/۰۱۳,۷۴۰امین ا… کارآموزیانمعاملات متوسط___
۱۰۵۰۱B3B751070008Dوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه مطهری کروک بمپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بم / شهر بم۱۴۰۱/۱۱/۰۳۱۶,۱۱۰ساختمانی-پیمانکاری حمیدساز بممعاملات بزرگساجات
۱۰۶۰۱B8B7510700160وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه بنت الهدی ریگان (حصار و محوطه)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان ریگان / شهر محمدآباد۱۴۰۱/۱۱/۰۳۱۸,۰۰۰طاق قوس آسمانمعاملات بزرگساجات
۱۰۷۰۱B9B7510700017وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانپروژه استاندارد سازی سیستم گرمایشی ۳ مدرسه شهر کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۱۱/۰۵۵,۱۷۰ابرار صنعت کرمانمعاملات متوسطساجات
۱۰۸۰۱CAB751070008Aوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث مدرسه ۴ کلاسه شهیدجرجندی قادرآباد بم (طرح شهید پناهی)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بم / شهر بم۱۴۰۱/۱۱/۰۵۳۰,۰۲۰آراد بنیان کریمانمعاملات بزرگساجات
۱۰۹۰۱BIB751070013Aوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانحصار کشی مدرسه گوئینی سیرجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان سیرجان / شهر سیرجان۱۴۰۱/۱۱/۰۹۵,۴۸۲مختار زیدآبادیمعاملات متوسط___
۱۱۰۰۱CGB7510700022وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث مدرسه ۴ کلاسه امام سجاد قطب آباد بم(طرح شهید پناهی)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بم / شهر بم۱۴۰۱/۱۱/۱۶۲۹,۶۶۶فرابین سازه کارمانیامعاملات بزرگساجات
۱۱۱۰۱C1B751070003Cوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستانداردسازی سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس منطقه جیرفتپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت۱۴۰۱/۱۱/۱۷۲۴,۹۵۰تهویه آفرین کلوتمعاملات بزرگساجات
۱۱۲۰۱C1B751070005Eوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس منطقه قلعه گنجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان قلعه گنج / شهر قلعه گنج۱۴۰۱/۱۱/۱۷۶۱,۰۰۰تهویه آفرین کلوتمعاملات بزرگساجات
۱۱۳۰۱BUB7510700109وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه امام خمینی صوغان ارزوئیهپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان ارزوییه / شهر ارزوییه۱۴۰۱/۱۱/۱۹۲,۳۳۹شرکت پل دشت سیرجانمعاملات متوسطساجات
۱۱۴۰۱C9B751070009Eوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی مناطق کرمان و بردسیرپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۱۱/۱۹۳۶,۰۰۰ساختمانی سهیل سازه قمادینمعاملات بزرگساجات
۱۱۵۰۱C3B751070012Cوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم گرمایشی مدرسه پروین اعتصامی و خوابگاه و آموزشی نظام شهر نرماشیرپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان نرماشیر / شهر نظام شهر۱۴۰۱/۱۱/۲۴۹,۹۵۰تاسیساتی گرم سازان گواشیر در کویر جنوبشرقمعاملات متوسطساجات
۱۱۶۰۱C2B7510700100وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث مدرسه حسن فدایی ناحیه یک کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۱۱/۲۵۱۴۸,۵۰۰ساختمانی سرپناه کرمانمعاملات بزرگساجات
۱۱۷۰۱C3B7510700130وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث مدرسه فاطمه الزهرا ناحیه یک کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۱۱/۲۵۱۳۳,۰۰۰کپارمعاملات بزرگساجات
۱۱۸۰۱C2B751070002Dوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستانداردسازی سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس منطقه منوجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان منوجان / شهر منوجان۱۴۰۱/۱۱/۲۶۴۲,۶۹۰جهان گرمامعاملات بزرگساجات
۱۱۹۰۱CNB7510700025وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانگازرسانی خوابگاه مدرسه رضوانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۱۲/۰۲۵۲۰ماهان بتن آرمهمعاملات متوسطساجات
۱۲۰۰۱CGB7510700082وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانگازرسانی آموزشگاه حیات طیبه کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۱۲/۰۳۲,۴۶۰آسا کار بهاوندمعاملات متوسطساجات
۱۲۱۰۱CDB7510700027وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس منطقه رودبار جنوبپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان رودبارجنوب / شهر رودبار۱۴۰۱/۱۲/۱۰۸۷,۴۳۲اسکله ساخت هخامنشمعاملات بزرگساجات
۱۲۲۰۱CGB751070007Bوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستانداردسازی سیستم گرمایشی و سرمایشی دو مدرسه بافت(۱۵ خرداد و مکتب تشیع)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بافت / شهر بافت۱۴۰۱/۱۲/۱۵۸,۲۰۰شعله گستر کارمانیامعاملات متوسطساجات
۱۲۳۰۱CMB7510700078وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی مدارس شهید سید رضایی جوشان و شریعتی حسن آباد جوشانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر شهداد۱۴۰۱/۱۲/۱۸۷,۱۵۰عمارت سازان بلند آریا مادمعاملات متوسطساجات
۱۲۴۰۱CLB7510700020وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم گرمایشی و سرمایشی مدارس نرماشیرپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان نرماشیر / شهر نرماشیر۱۴۰۱/۱۲/۲۰۱۹,۴۰۲فنی و مهندسی ابتکار صنعت کویر کرمانمعاملات بزرگساجات
۱۲۵۰۱CMB751070005Bوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث مدارس LSF منطقه فاریاب(جایگزین مدارس کانکسی)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان فاریاب / شهر فاریاب۱۴۰۱/۱۲/۲۱۳۱,۴۲۲شکوه صنعت ستاره طاووسمعاملات بزرگ

ساجات

ردیفشناسه قراردادعنوان دستگاه اجراییعنوان قراردادنوع قراردادنحوه ارجاع قراردادمحل اجرای قراردادتاریخ عقد قراردادمبلغ قرارداد (میلیون ریال)مشخصات طرف قراردادنصابصلاحیت
۱۰۱۱BB7510700018وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه فیض آباد راورپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان راور / شهر راور۱۴۰۱/۰۱/۰۹۵۰,۹۳۹بتون ماهانمعاملات بزرگساجات
۲۰۱۱FB7510700100وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانپروژه مدرسه ۶ کلاسه دخترنه روستای نودژ صادقی دلشادی منوجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان منوجان / شهر نودژ۱۴۰۱/۰۱/۱۱۵۹,۹۰۰گسل نقشینه سازان شرقمعاملات بزرگساجات
۳۰۱۱KB7510700047وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانمدرسه ۶ کلاسه بیاد کلرودپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت۱۴۰۱/۰۱/۱۱۴۹,۱۹۰عمران شیب ماهورمعاملات بزرگساجات
۴۰۱۱KB7510700064وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم های گرمایشی و سرمایشی مدارس شهدادپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر شهداد۱۴۰۱/۰۱/۱۶۹,۹۸۰تهویه آفرین کلوتمعاملات بزرگساجات
۵۰۱۲۴B7510700123وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم های گرمایشی و سرمایشی ۱۷ مدرسه ارزوئیهپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان ارزوییه / شهر ارزوییه۱۴۰۱/۰۱/۱۶۱۷,۷۰۰اسکله ساخت هخامنشمعاملات بزرگساجات
۶۰۱۱TB751070006Fوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانمدرسه شش کلاسه قدس سرجاز جیرفتپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت۱۴۰۱/۰۱/۱۸۵۰,۴۷۰ساختمانی هلیل بتن جیرفتمعاملات بزرگساجات
۷۰۱۱MB7510700089وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه خیری حاجی آباد عنبر آبادپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان عنبرآباد / شهر عنبرآباد۱۴۰۱/۰۱/۲۰۱۵,۹۹۸رهاب سازه ماندگار ارسمعاملات بزرگساجات
۸۰۱۱TB751070010Bوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه ۹ کلاسه محله زهکلوتپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان رودبارجنوب / شهر زهکلوت۱۴۰۱/۰۱/۲۰۶۱,۲۷۰ساختمانی مروارید سازه قمادین جیرفتمعاملات بزرگساجات
۹۰۱۱MB751070009Fوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل تکمیل مدرسه ۶ کلاسه دستغیب کوتک پایین کهنوجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کهنوج / شهر کهنوج۱۴۰۱/۰۱/۲۱۵۶,۴۵۴عمران راه هلیلمعاملات بزرگساجات
۱۰۰۱۱TB751070002Bوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه خیری بانک کشاورزی (بهجت) کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۰۱/۲۵۹۲,۵۹۳ساروج ساز بدرمعاملات بزرگساجات
۱۱۰۱۴MB7510700390وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانسزویس بهداشتی مدارس شهدادپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر شهداد۱۴۰۱/۰۱/۳۰۶,۵۶۰علی بحرینیمعاملات بزرگ___
۱۲۰۱۲SB7510700020وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانعنوان قراردادپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان منوجان / شهر منوجان۱۴۰۱/۰۲/۲۵۷,۷۶۴نام آوران سپیدار آرونمعاملات بزرگساجات
۱۳۰۱۳۱B7510700051وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانایروگام مدارس فضیلت و شیرودی کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۰۲/۳۱۲,۴۹۸امین ساختمانمعاملات متوسطساجات
۱۴۰۱۴LB7510700592وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانایزوگام پشت بام مدارس کهنوج منوجان قلعه گنج رودبارپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کهنوج / شهر کهنوج۱۴۰۱/۰۲/۳۱۱۷,۰۰۰مهاب برج آریامعاملات بزرگساجات
۱۵۰۱۴MB7510700093وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانایزوگام مدارس جیرفت، عنبرآباد، فاریابپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت۱۴۰۱/۰۲/۳۱۷,۵۰۰مهاب برج آریامعاملات بزرگساجات
۱۶۰۱۴LB751070061Cوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانگازرسانی مدرسه توحید سیدآباد نرماشیرپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان نرماشیر / شهر نرماشیر۱۴۰۱/۰۳/۰۷۹۵۰تهویه آفرین کلوتمعاملات متوسطساجات
۱۷۰۱۴LB7510700622وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتعمیرات سرویس بهداشتی مدرسه ولی عصر بردسیرپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بردسیر / شهر بردسیر۱۴۰۱/۰۳/۰۸۶۶۰پردازش بنیان ایستا برجمعاملات متوسطساجات
۱۸۰۱۳PB7510700023وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه مسکن مهر رفسنجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان رفسنجان / شهر رفسنجان۱۴۰۱/۰۳/۱۱۳۱,۶۲۲ساختمانی سازه ی ساده کرمانمعاملات بزرگساجات
۱۹۰۱۳TB7510700165وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتعمیرات موتورخانه مدرسه الزهرا بافتپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بافت / شهر بافت۱۴۰۱/۰۳/۱۶۴,۹۹۰سحاب گسترکریمانمعاملات متوسطساجات
۲۰۰۱۴MB7510700384وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتعمیرات سرویس بهداشتی مدرسه نخعی خیرآّباد راورپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان راور / شهر راور۱۴۰۱/۰۳/۱۶۸۳۲بتون ماهانمعاملات متوسطساجات
۲۱۰۱۴LB7510700282وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتعمیرات سرویس بهداشتی مدارس الزهرا رودبار و صیاد شیرازی قلعه گنجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان قلعه گنج / شهر قلعه گنج۱۴۰۱/۰۳/۱۷۲,۰۰۰سجاد افشاری افشاریمعاملات متوسط___
۲۲۰۱۳SB7510700150وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانپروژه سرویس بهداشتی مدارس سردشت و کولگان رودبارپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان رودبارجنوب / شهر رودبار۱۴۰۱/۰۳/۱۹۴,۹۹۰ساختمانی هلیل بتن جیرفتمعاملات متوسطساجات
۲۳۰۱۴LB751070001Cوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانسرویس بهداشتی مدرسه شهید حسین پور بارگاه نامحرم کهنوجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کهنوج / شهر کهنوج۱۴۰۱/۰۳/۱۹۴,۳۸۰رادیس سازه رویش هلیلمعاملات متوسطساجات
۲۴۰۱۴MB751070057Dوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتعمیرات سرویس بهداشتی مدارس چترودپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان زرند / شهر زرند۱۴۰۱/۰۳/۱۹۴,۱۲۹ساختمانی سازه ی ساده کرمانمعاملات بزرگساجات
۲۵۰۱۶JB751070008Bوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانسرویس بهداشتی مدارس سرداز سلیمانی ۶،۷ و مدرسه ننیز علیا رابرپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان رابر / شهر رابر۱۴۰۱/۰۳/۱۹۹,۸۶۷رابر گستر کرمانمعاملات بزرگساير
۲۶۰۱۴QB7510700226وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم های سرمایشی گرمایشی مدارس نرجس خاتون و پروین فاریاب(بدون سالن)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان فاریاب / شهر فاریاب۱۴۰۱/۰۳/۲۱۱۲,۸۰۰تهویه ارای کویرمعاملات بزرگساجات
۲۷۰۱۶JB751070013Bوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم هاس سرمایشی و گرمایشی خامنه ای و شیخ طبرسی کهنوجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کهنوج / شهر کهنوج۱۴۰۱/۰۳/۲۱۳,۹۹۰مبتکران فرا زمین ایرانیانمعاملات متوسطساجات
۲۸۰۱۳TB751070018Fوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانسرویس بهداشتی مدرسه پروین اعتصامی آبسردوئیه رودبارپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان رودبارجنوب / شهر رودبار۱۴۰۱/۰۳/۲۲۴,۵۵۰فرابین سازه چهارطاقمعاملات متوسطساجات
۲۹۰۱۴MB7510200289وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانحصار کشی مدرسه تفرشی کرمان (۱۲ فروردین)پیمانکاریترک تشريفات مناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۰۳/۲۲۲۱,۶۴۰ساروج ساز بدرمعاملات بزرگساجات
۳۰۰۱۴MB751070053Aوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانسرویس بهداشتی مدارس شهید ارجمندی رفسنجان و شهدای ساقی انارپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان رفسنجان / شهر رفسنجان۱۴۰۱/۰۳/۲۲۲,۶۴۰ساختمانی سازه ی ساده کرمانمعاملات متوسطساجات
۳۱۰۱۴PB7510700049وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانسرویس بلهداشتی مدارس بم، نرماشیر، ریگان، فهرجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بم / شهر بم۱۴۰۱/۰۳/۲۲۲۸,۰۰۰میهن سازه آراد راهمعاملات بزرگساجات
۳۲۰۱۴UB7510700016وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانسرویس بهداشتی مدرسه شهید ارجمند بلورد سیرجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان سیرجان / شهر بلورد۱۴۰۱/۰۳/۲۴۴,۵۰۹رعد سازه ساحل جنوبمعاملات متوسطساجات
۳۳۰۱۴KB751070012Dوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانحصار کشی مدرسه پیامبر اعظم (ص) ریگانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بم / شهر بم۱۴۰۱/۰۳/۲۵۱۲,۷۲۸ساختمانی پشت رود بممعاملات بزرگساجات
۳۴۰۱۴LB7510700071وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانپروژه استاندارد سازی سیستم های گرمایشی سرمایشی مدارس فهرجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان فهرج / شهر فهرج۱۴۰۱/۰۳/۲۵۳۲,۹۷۶سیالات جامدات البرزمعاملات بزرگساجات
۳۵۰۱۴PB7510700032وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه کریم آباد جیرفتپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت۱۴۰۱/۰۳/۲۶۱۴,۸۲۲فرابین سازه چهارطاقمعاملات بزرگساجات
۳۶۰۱۶۶B751070025Eوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه ۳ کلاسه کریم آباد جیرفتپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت۱۴۰۱/۰۳/۲۶۴,۸۲۲فرابین سازه چهارطاقمعاملات بزرگساجات
۳۷۰۱۵FB7510700018وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه ۳ کلاسه دهسراج بهشتی سیرجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان سیرجان / شهر سیرجان۱۴۰۱/۰۳/۲۹۲۳,۴۰۸جسکین سازه برنامعاملات بزرگساجات
۳۸۰۱۴KB7510700081وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی گرمایشی مدارس رابرپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان رابر / شهر رابر۱۴۰۱/۰۳/۳۱۲,۳۰۰مبتکران فرا زمین ایرانیانمعاملات متوسطساجات
۳۹۰۱۴MB7510700028وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانپروژه سرویس بهداشتی مدرسه منتظر القائم گچین ارزوئیهپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان ارزوییه / شهر ارزوییه۱۴۰۱/۰۳/۳۱۳,۵۰۰شرکت پل دشت سیرجانمعاملات بزرگساجات
۴۰۰۱۴QB7510700233وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی مدارس کوثر حسین آباد و موعود پاتک نوروز منوجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان منوجان / شهر منوجان۱۴۰۱/۰۳/۳۱۳,۵۹۷تهویه آفرین کلوتمعاملات متوسطساجات
۴۱۰۱۴KB7510700317وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم های سرمایشی گرمایشی مدارس ریگانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان ریگان / شهر گنبکی۱۴۰۱/۰۴/۰۱۳۷,۱۸۳سیالات جامدات البرزمعاملات بزرگساجات
۴۲۰۱۴LB7510700161وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانپروژه استاندارد سازی سیستم های گرمایشی سرمایشی مدارس فهرجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان فهرج / شهر فهرج۱۴۰۱/۰۴/۰۱۲۰,۲۹۸سیالات جامدات البرزمعاملات بزرگساجات
۴۳۰۱۴MB751070056Dوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم های گرمایشی سرمایشی مدارس فهرجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان فهرج / شهر فهرج۱۴۰۱/۰۴/۰۱۲۰,۲۹۸سیالات جامدات البرزمعاملات بزرگساجات
۴۴۰۱۴PB751070002Eوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانپروژه تکمیل سالن حضرت زینب (س)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان راور / شهر راور۱۴۰۱/۰۴/۰۱۲,۶۸۵عماد سیف الدینی فرمعاملات متوسط___
۴۵۰۱۴LB7510700600وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانمدرسه منوچهر جبالبارزی عنبرآّباد (حصار و محوطه)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت۱۴۰۱/۰۴/۰۴۶,۴۰۴ساختمانی میثم ساز جیرفتمعاملات متوسطساجات
۴۶۰۱۶۶B7510700229وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل حصار مدرسه بعثت بافتپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بافت / شهر بافت۱۴۰۱/۰۴/۰۴۴,۱۵۰ره گستران پیشه کلوت کارمانیامعاملات متوسطساجات
۴۷۰۱۴PB751070022Eوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل استخر سرپوشیده ریگانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان ریگان / شهر گنبکی۱۴۰۱/۰۴/۰۸۳۲,۲۷۴طاق قوس آسمانمعاملات بزرگساجات
۴۸۰۱۶JB7510700046وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل خوابگاه شریعت بافتپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بافت / شهر بافت۱۴۰۱/۰۴/۱۲۳۶,۲۱۶تعاونی خدمات عمرانی اطلس سازه رابرمعاملات بزرگساجات
۴۹۰۱۴TB7510700018وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانمدرسه پروین اعتصامی راینپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر راین۱۴۰۱/۰۴/۲۱۱,۵۹۵سید حسین معین صمدانیمعاملات متوسط___
۵۰۰۱۴TB7510700024وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم های گرمایشی و سرمایشی مدرسه استثنایی شهر بابکپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان شهربابک / شهر شهربابک۱۴۰۱/۰۴/۲۱۶,۰۹۸سید حسین معین صمدانیمعاملات متوسط___
۵۱۰۱۶۶B7510700247وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانحصار مدرسه فتحی شهر بابکپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان شهربابک / شهر شهربابک۱۴۰۱/۰۵/۰۲۸,۷۸۰امین ساختمانمعاملات متوسطساجات
۵۲۰۱۶۶B751070023Cوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه امام سجاد فهرجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان فهرج / شهر فهرج۱۴۰۱/۰۵/۱۲۷,۸۶۷ساختمانی پشت رود بممعاملات متوسطساجات
۵۳۰۱۶JB7510700034وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانسرویس بهداشتی مدرسه شیخ طبرسی روستای تاشک راورپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان راور / شهر راور۱۴۰۱/۰۶/۰۲۲,۷۶۰امین ساختمانمعاملات متوسطساجات
۵۴۰۱۷۹B751070004Eوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانروژه گازرسانی مدارس بم و ریگان و فهرجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بم / شهر بم۱۴۰۱/۰۷/۰۴۸,۱۹۰علیرضا رجایی نژادمعاملات متوسط___
۵۵۰۱۸LB7510700029وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناجرای آسفالت محوطه تعدادی از مدارس مرکز و شرق استان کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۰۷/۰۹۱۰۴,۱۸۵ساخت و ساز نامداران خاورمیانهمعاملات بزرگساجات
۵۶۰۱۸۹B751070001Cوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناجرای آسفالت محوطه تعدادی از مدارس جنوب استان کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان قلعه گنج / شهر قلعه گنج۱۴۰۱/۰۷/۱۱۹۸,۰۰۰آرتان پیشگام ارغوانمعاملات بزرگساجات
۵۷۰۱۸LB751070003Dوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه ایرج بسطامی بمپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بم / شهر بم۱۴۰۱/۰۷/۱۱۹۸,۵۳۲دژ سازه نام آوران ارگمعاملات بزرگساجات
۵۸۰۱۹۸B7510700105وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناجرای آسفالت محوطه تعدادی از مدارس شمال استان کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کوهبنان / شهر کوهبنان۱۴۰۱/۰۷/۱۱۱۱۳,۳۵۳مهاب برج آریامعاملات بزرگساجات
۵۹۰۱۸HB751070009Dوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه ۱۲ کلاسه حاجی آباد کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۰۷/۲۴۸۶,۴۸۸سورین سازه بوتیامعاملات بزرگساجات
۶۰۰۱۸۷B7510700067وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه اوتیسم کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۰۷/۲۶۹۰,۹۹۰ساختمانی امین سازه کریمانمعاملات بزرگساجات
۶۱۰۱۸۸B7510700098وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه خیری چترودپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر چترود۱۴۰۱/۰۷/۲۶۱۶,۸۰۰ساختمانی امین سازه کریمانمعاملات بزرگساجات
۶۲۰۱۸GB7510700039وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانحصار و محوطه مدرسه زهرا صالحی رفسنجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان رفسنجان / شهر رفسنجان۱۴۰۱/۰۸/۰۲۱۴,۱۵۹رفسنجان صخرهمعاملات بزرگساجات
۶۳۰۱۸FB7510700079وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانپروژه تعمیرات ۳ مدرسه کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۰۸/۱۰۸,۸۹۰ماهان بتن آرمهمعاملات متوسطساجات
۶۴۰۱۹۶B7510700019وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانایزوگام بام مدرسه شهید ارسلان، مدرسه فرهنگیان مدرسه شهید شفیعی و مدرسه سمیه رفسنجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان رفسنجان / شهر رفسنجان۱۴۰۱/۰۸/۱۰۹,۲۳۰مهاب برج آریامعاملات متوسطساجات
۶۵۰۱۹۶B751070005Aوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانایزوگام بام مدارس شهید مستقیمی، زینب مکی آباد، سلمان نادری و ایرانمنش زید آباد سیرجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان سیرجان / شهر سیرجان۱۴۰۱/۰۸/۱۰۱,۸۸۷مهاب برج آریامعاملات متوسطساجات
۶۶۰۱۹EB751070003Eوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه حضرت فاطمه (س) راور (حصار)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان راور / شهر راور۱۴۰۱/۰۸/۱۲۶,۱۰۱فضاپوشان هزار خشتمعاملات متوسطساير
۶۷۰۱۸SB751070014Aوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانپروژه دبستان ۶ کلاسه خیری شهید امانی سیرجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان سیرجان / شهر سیرجان۱۴۰۱/۰۸/۱۵۹,۸۰۰وسعت کار کرمانمعاملات بزرگساجات
۶۸۰۱۹CB7510700085وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل دارالقران راینپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر راین۱۴۰۱/۰۹/۰۶۲,۸۸۳ویرا معمار صدر پیشگاممعاملات متوسطساجات
۶۹۰۱۹DB751070018Bوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانایزوگام بام مدرسه خدیجه (س)، مدرسه ۲۲ بهمن و کانون شهید بهشتی و حصار مدرسه سرخکان بردسیرپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بردسیر / شهر بردسیر۱۴۰۱/۰۹/۰۶۳,۵۵۷ویرا معمار صدر پیشگاممعاملات متوسطساجات
۷۰۰۱۹FB7510700023وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه استثنایی نظام شهر نرماشیر (حصار و محوطه)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان نرماشیر / شهر نظام شهر۱۴۰۱/۰۹/۰۶۱۷,۷۴۸فرابین سازه کارمانیامعاملات بزرگساجات
۷۱۰۱۹HB7510700024وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث مدرسه LSF سلطانزاده رحمت آباد زرند (جایگزین مدارس کانکسی)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان زرند / شهر زرند۱۴۰۱/۰۹/۰۶۹,۹۰۴رفسنجان صخرهمعاملات بزرگساجات
۷۲۰۱A3B7510700070وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانگازرسانی مدارس سیرچپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر شهداد۱۴۰۱/۰۹/۱۷۳,۱۲۰پارس امیدکارمانیامعاملات متوسطساجات
۷۳۰۱۹OB751070001Fوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل سالن مدرسه سید الشهدا کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۰۹/۲۰۱۷,۲۰۰ساختمانی سرپناه کرمانمعاملات بزرگساجات
۷۴۰۱۹SB751070008Aوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستانداردسازی تاسیسات گرمایشی و اطفای حریق خوابگاه مدرسه آیت الله خامنه ای انارپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان انار / شهر انار۱۴۰۱/۰۹/۲۶۸,۴۸۰سید حسین معین صمدانیمعاملات متوسط___
۷۵۰۱۹SB7510700124وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانپروژه احداث سرویس بهداشتی مناطق سیرجان و شهربابکپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان سیرجان / شهر سیرجان۱۴۰۱/۰۹/۲۶۲۲,۸۴۲ساختمانی و راهسازی محور بنا راهمعاملات بزرگساجات
۷۶۰۱A7B751070011Bوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه چمران عباس آباد منوجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان منوجان / شهر منوجان۱۴۰۱/۰۹/۲۷۲۳,۳۷۶هونام سازه سمنگانمعاملات بزرگساجات
۷۷۰۱ACB7510700097وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستانداردسازی گرمایشی ۱۱ مدرسه کوهبنانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کوهبنان / شهر کوهبنان۱۴۰۱/۰۹/۲۸۹,۵۰۰سید حسین معین صمدانیمعاملات متوسط___
۷۸۰۱AHB7510700119وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانسرویس بهداشتی مدارس شهر بابک (تعمیرات ۳ مدرسه)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان شهربابک / شهر شهربابک۱۴۰۱/۰۹/۲۹۲,۸۷۶علیرضا خدارحمیمعاملات متوسط___
۷۹۰۱BIB751070015Fوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه دستغیب حیدر آباد ریگان (حصار و محوطه)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان ریگان / شهر رحمت اباد۱۴۰۱/۰۹/۲۹۲۳,۰۰۰ساختمانی-پیمانکاری حمیدساز بممعاملات بزرگساجات
۸۰۰۱APB7510700049وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه خیری۴ کلاسه کهنوج مدیم کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۰۹/۳۰۱۵,۵۰۰پرنیان زاگرس دماوندمعاملات بزرگساجات
۸۱۰۱BCB7510700011وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی مناطق کهنوج، فاریاب و قلعه گنجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کهنوج / شهر کهنوج۱۴۰۱/۱۰/۰۴۳۱,۰۰۰شکوه صنعت ستاره طاووسمعاملات بزرگساجات
۸۲۰۱ALB7510700021وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم گرمایشی ۸ مدرسه رابرپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان رابر / شهر رابر۱۴۰۱/۱۰/۰۵۳,۸۸۰سحاب گسترکریمانمعاملات متوسطساجات
۸۳۰۱B8B7510700061وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی تاسیسات گرمایشی مدرسه حاج عزت گوئینی سیرجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان سیرجان / شهر سیرجان۱۴۰۱/۱۰/۰۵۳,۵۰۰سحاب گسترکریمانمعاملات متوسطساجات
۸۴۰۱C8B7510700045وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانپروژه گازرسانی مدارس بافتپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بافت / شهر بافت۱۴۰۱/۱۰/۱۰۱,۷۶۰جمشید بختیاریمعاملات متوسط___
۸۵۰۱B2B7510700015وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی مدارس منطقه شهدادپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر شهداد۱۴۰۱/۱۰/۱۱۸,۴۹۰ماهان بتن آرمهمعاملات متوسطساجات
۸۶۰۱C2B751070011Aوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی مناطق بافت، رابر و ارزوئیهپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بافت / شهر بافت۱۴۰۱/۱۰/۱۲۲۳,۷۵۰تعاونی خدمات عمرانی اطلس سازه رابرمعاملات بزرگساجات
۸۷۰۱AJB7510700058وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی مناطق جیرفت و عنبرآبادپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت۱۴۰۱/۱۰/۱۷۱۴,۹۸۰غلامرضا بی نیازمعاملات بزرگ___
۸۸۰۱ARB751070013Dوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی مدرسه زینب کبری(س) راورپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان راور / شهر راور۱۴۰۱/۱۰/۱۷۳,۸۰۰نبی ا… رفیعی سر بیژنمعاملات متوسط___
۸۹۰۱B3B7510700046وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی مدارس بم و نرماشیرپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بم / شهر بم۱۴۰۱/۱۰/۱۷۸,۱۲۰غلامرضا قنبریمعاملات متوسط___
۹۰۰۱ARB7510700142وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث مدرسه ۶ کلاسه بنت الرسول علی اباد چاهدگال فهرج (جایگزین مدارس کانکسی)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان فهرج / شهر فهرج۱۴۰۱/۱۰/۲۰۶۸,۰۰۰مهرآوران پایاب کویرمعاملات بزرگساجات
۹۱۰۱BBB751070019Bوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی مناطق جیرفت و عنبرآبادپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت۱۴۰۱/۱۰/۲۰۱۵,۲۴۹رهاب سازه بند مغانمعاملات بزرگساجات
۹۲۰۱BIB7510700117وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی مناطق فهرج و ریگانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان فهرج / شهر فهرج۱۴۰۱/۱۰/۲۰۱۸,۸۶۴ارژنگ بنای بیستونمعاملات بزرگساجات
۹۳۰۱B2B7510700176وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی منطقه منوجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان منوجان / شهر منوجان۱۴۰۱/۱۰/۲۴۱۲,۶۹۰آیدین سازه تک ایرانیانمعاملات بزرگساجات
۹۴۰۱B2B7510700187وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی منطقه رودبارپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان رودبارجنوب / شهر رودبار۱۴۰۱/۱۰/۲۴۱۳,۳۰۰آیدین سازه تک ایرانیانمعاملات بزرگساجات
۹۵۰۱BCB751070009Fوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث مدارس LSF منطقه عنبرآباد (جایگزین مدارس کانکسی)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان عنبرآباد / شهر عنبرآباد۱۴۰۱/۱۰/۲۴۴۵,۸۰۳راه و ساختمانی بهداد بنای آریامعاملات بزرگساجات
۹۶۰۱BGB7510700078وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث مدارس LSF منطقه جیرفت (جایگزین مدارس کانکسی)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت۱۴۰۱/۱۰/۲۴۵۲,۴۳۱پرتو آرتان رادینمعاملات بزرگساجات
۹۷۰۱BGB7510700082وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث مدارس LSF کهنوج و شناژی مولوی ناصرآباد کهنوج (جایگرین مدارس کانکسی)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کهنوج / شهر کهنوج۱۴۰۱/۱۰/۲۴۴۶,۴۸۱راه و ساختمانی بهداد بنای آریامعاملات بزرگساجات
۹۸۰۱B2B7510700025وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل خوابگاه عشایری الزهرا کهنوجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کهنوج / شهر کهنوج۱۴۰۱/۱۰/۲۵۵۷,۴۰۳آراد بنیان کریمانمعاملات بزرگساجات
۹۹۰۱B2B7510700164وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم گرمایشی مدرسه بعثت بافت ( موتورخانه)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بافت / شهر بافت۱۴۰۱/۱۰/۲۵۱,۹۲۰محمدعلی پورنصیریمعاملات متوسط___
۱۰۰۰۱BBB7510700207وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل خوابگاه شبانه روزی ولیعصر (عج) قاسم آباد نرماشیرپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان نرماشیر / شهر نرماشیر۱۴۰۱/۱۰/۲۵۴۹,۸۹۵ساختمانی پشت رود بممعاملات بزرگساجات
۱۰۱۰۱B5B7510700129وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه اشرفی اصفهانی بمبوری قلعه گنج (حصار و محوطه سازی)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان قلعه گنج / شهر قلعه گنج۱۴۰۱/۱۰/۲۶۰شکوه صنعت ستاره طاووسمعاملات بزرگساجات
۱۰۲۰۱B9B7510700072وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه استثنایی قلعه گنج (حصار و محوطه)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان قلعه گنج / شهر قلعه گنج۱۴۰۱/۱۰/۲۶۲۲,۵۶۲رعد توان الکتریکمعاملات بزرگساجات
۱۰۳۰۱B2B7510700152وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتعمیرات سرویس بهداشتی مدرسه هوشنگ مرادی سیرچپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر شهداد۱۴۰۱/۱۰/۲۷۱,۷۵۰ارتباط شمس رعدمعاملات متوسطساجات
۱۰۴۰۱BGB751070015Dوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی مدرسه حضرت کبری (س) محی آباد ماهانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر محی آباد۱۴۰۱/۱۱/۰۱۳,۷۴۰امین ا… کارآموزیانمعاملات متوسط___
۱۰۵۰۱B3B751070008Dوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه مطهری کروک بمپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بم / شهر بم۱۴۰۱/۱۱/۰۳۱۶,۱۱۰ساختمانی-پیمانکاری حمیدساز بممعاملات بزرگساجات
۱۰۶۰۱B8B7510700160وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه بنت الهدی ریگان (حصار و محوطه)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان ریگان / شهر محمدآباد۱۴۰۱/۱۱/۰۳۱۸,۰۰۰طاق قوس آسمانمعاملات بزرگساجات
۱۰۷۰۱B9B7510700017وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانپروژه استاندارد سازی سیستم گرمایشی ۳ مدرسه شهر کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۱۱/۰۵۵,۱۷۰ابرار صنعت کرمانمعاملات متوسطساجات
۱۰۸۰۱CAB751070008Aوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث مدرسه ۴ کلاسه شهیدجرجندی قادرآباد بم (طرح شهید پناهی)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بم / شهر بم۱۴۰۱/۱۱/۰۵۳۰,۰۲۰آراد بنیان کریمانمعاملات بزرگساجات
۱۰۹۰۱BIB751070013Aوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانحصار کشی مدرسه گوئینی سیرجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان سیرجان / شهر سیرجان۱۴۰۱/۱۱/۰۹۵,۴۸۲مختار زیدآبادیمعاملات متوسط___
۱۱۰۰۱CGB7510700022وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث مدرسه ۴ کلاسه امام سجاد قطب آباد بم(طرح شهید پناهی)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بم / شهر بم۱۴۰۱/۱۱/۱۶۲۹,۶۶۶فرابین سازه کارمانیامعاملات بزرگساجات
۱۱۱۰۱C1B751070003Cوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستانداردسازی سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس منطقه جیرفتپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان جیرفت / شهر جیرفت۱۴۰۱/۱۱/۱۷۲۴,۹۵۰تهویه آفرین کلوتمعاملات بزرگساجات
۱۱۲۰۱C1B751070005Eوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس منطقه قلعه گنجپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان قلعه گنج / شهر قلعه گنج۱۴۰۱/۱۱/۱۷۶۱,۰۰۰تهویه آفرین کلوتمعاملات بزرگساجات
۱۱۳۰۱BUB7510700109وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانتکمیل مدرسه امام خمینی صوغان ارزوئیهپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان ارزوییه / شهر ارزوییه۱۴۰۱/۱۱/۱۹۲,۳۳۹شرکت پل دشت سیرجانمعاملات متوسطساجات
۱۱۴۰۱C9B751070009Eوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی مناطق کرمان و بردسیرپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۱۱/۱۹۳۶,۰۰۰ساختمانی سهیل سازه قمادینمعاملات بزرگساجات
۱۱۵۰۱C3B751070012Cوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم گرمایشی مدرسه پروین اعتصامی و خوابگاه و آموزشی نظام شهر نرماشیرپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان نرماشیر / شهر نظام شهر۱۴۰۱/۱۱/۲۴۹,۹۵۰تاسیساتی گرم سازان گواشیر در کویر جنوبشرقمعاملات متوسطساجات
۱۱۶۰۱C2B7510700100وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث مدرسه حسن فدایی ناحیه یک کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۱۱/۲۵۱۴۸,۵۰۰ساختمانی سرپناه کرمانمعاملات بزرگساجات
۱۱۷۰۱C3B7510700130وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث مدرسه فاطمه الزهرا ناحیه یک کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۱۱/۲۵۱۳۳,۰۰۰کپارمعاملات بزرگساجات
۱۱۸۰۱C2B751070002Dوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستانداردسازی سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس منطقه منوجانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان منوجان / شهر منوجان۱۴۰۱/۱۱/۲۶۴۲,۶۹۰جهان گرمامعاملات بزرگساجات
۱۱۹۰۱CNB7510700025وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانگازرسانی خوابگاه مدرسه رضوانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۱۲/۰۲۵۲۰ماهان بتن آرمهمعاملات متوسطساجات
۱۲۰۰۱CGB7510700082وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرمانگازرسانی آموزشگاه حیات طیبه کرمانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر کرمان۱۴۰۱/۱۲/۰۳۲,۴۶۰آسا کار بهاوندمعاملات متوسطساجات
۱۲۱۰۱CDB7510700027وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس منطقه رودبار جنوبپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان رودبارجنوب / شهر رودبار۱۴۰۱/۱۲/۱۰۸۷,۴۳۲اسکله ساخت هخامنشمعاملات بزرگساجات
۱۲۲۰۱CGB751070007Bوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستانداردسازی سیستم گرمایشی و سرمایشی دو مدرسه بافت(۱۵ خرداد و مکتب تشیع)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان بافت / شهر بافت۱۴۰۱/۱۲/۱۵۸,۲۰۰شعله گستر کارمانیامعاملات متوسطساجات
۱۲۳۰۱CMB7510700078وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث سرویس بهداشتی مدارس شهید سید رضایی جوشان و شریعتی حسن آباد جوشانپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان کرمان / شهر شهداد۱۴۰۱/۱۲/۱۸۷,۱۵۰عمارت سازان بلند آریا مادمعاملات متوسطساجات
۱۲۴۰۱CLB7510700020وزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناستاندارد سازی سیستم گرمایشی و سرمایشی مدارس نرماشیرپیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان نرماشیر / شهر نرماشیر۱۴۰۱/۱۲/۲۰۱۹,۴۰۲فنی و مهندسی ابتکار صنعت کویر کرمانمعاملات بزرگساجات
۱۲۵۰۱CMB751070005Bوزارت آموزش و پرورش / سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور / اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کرماناحداث مدارس LSF منطقه فاریاب(جایگزین مدارس کانکسی)پیمانکاریمناقصهاستان کرمان/ شهرستان فاریاب / شهر فاریاب۱۴۰۱/۱۲/۲۱۳۱,۴۲۲شکوه صنعت ستاره طاووسمعاملات بزرگساجات