ارزیابی وضعیت مدارس غیردولتی

ردیف

استان

شهرستان

نام واحد آموزشی

مقطع تحصیلی

جنسیت

ظرفیت تایید شده

نوع واحد آموزشی

  

وضعیت استحکام بنا

 

نوع سیستم گرمایشی

سیستم گرمایشی

 
       

احداثی

خریداری

استیجاری

مستحکم

غیرمستحکم

 

استاندارد

غیراستاندارد

۱

کرمان

بم

راه ایمان

هنرستان

دخترانه

۲۷۰

*

  

*

 

اسپلیت

*

 

۲

کرمان

رفسنجان

آگاه

پیش دبستانی ،ابتدایی

پسرانه

۲۶۰

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۳

کرمان

شهربابک

چتر دانش

پیش دبستانی

دخترانه

۳۵

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۴

کرمان

فهرج

آوای دانش

پیش دبستانی

دخترانه

۲۲

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۵

کرمان

قلعه گنج

خانم شهدوست

پیش دبستانی

دخترانه

۱۷

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۶

کرمان

جیرفت

فرهنگ

آموزشگاه

دخترانه

۷۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۷

کرمان

جیرفت

خانم مولایی

آموزشگاه

دخترانه

۶۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۸

کرمان

فهرج

خانم ابراهیم آبادی

پیش دبستانی

دخترانه

۳۰

  

*

*

 

بخاری برقی

*

 

۹

کرمان

بم

خانم موسوی

آموزشگاه

دخترانه

۵۰

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۰

کرمان

قلعه گنج

خانم قلعه گنجی

پیش دبستانی

دخترانه

۹

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۱

کرمان

فاریاب

حسین مسافری

پیش دبستانی

پسرانه

۲۶

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۲

کرمان

شهربابک

خانم مهدوی

آموزشگاه

دخترانه

۳۲

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۳

کرمان

فاریاب

عفاف

متوسطه- دوره اول و دوم

دخترانه

۵۶

  

*

*

  

*

 

۱۴

کرمان

رفسنجان

علیرضا وکیلیان

پیش دبستانی ،ابتدایی

پسرانه

۸۸

*

  

*

 

شوفاژ

*

 

۱۵

کرمان

قلعه گنج

گلهای پنج گنج

پیش دبستانی

دخترانه

۲۶

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۶

کرمان

شهربابک

ضامن آهو

پیش دبستانی

دخترانه

۲۵

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۷

کرمان

رفسنجان

مکالمه

آموزشگاه

پسرانه

۴۵

 

*

 

*

 

شوفاژ

*

 

۱۸

کرمان

فاریاب

نهال

پیش دبستانی

دخترانه

۲۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۹

کرمان

عنبرآباد

محمد امیری

متوسطه- دوره اول

پسرانه

۸۸

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۲۰

کرمان

کرمان

پندار

پیش دبستانی ،ابتدایی

دخترانه

۱۰۰

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۱

کرمان

قلعه گنج

خانم جهانشاپور

پیش دبستانی

دخترانه

۱۷

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۲۲

کرمان

قلعه گنج

گلهای همیشه بهار

پیش دبستانی

پسرانه

۲۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۲۳

کرمان

قلعه گنج

روح الله حسنی جاز

متوسطه- دوره دوم

پسرانه

۸۸

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۲۴

کرمان

سیرجان

کیادخت

پیش دبستانی ،ابتدایی

دخترانه

۱۳۷

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۲۵

کرمان

رفسنجان

نیایش

پیش دبستانی ،ابتدایی

دخترانه

۷۴

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۲۶

کرمان

رفسنجان

خانم رضایی شمس آباد

آموزشگاه

دخترانه

۱۰

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۷

کرمان

جیرفت

زمان الله شیخ بردسیری

آموزشگاه

پسرانه

۲۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۲۸

کرمان

رفسنجان

سخن

آموزشگاه

پسرانه

۱۰۰

 

*

 

*

 

بخاری گازی

*

 

۲۹

کرمان

بردسیر

نبوغ برتر

پیش دبستانی

۲۹

 

*

 

*

 

شوفاژ

*

 

۳۰

کرمان

شهربابک

محمد پور رضایی

آموزشگاه

پسرانه

۶۹

 

*

 

*

 

شوفاژ

*

 

۳۱

کرمان

زرند

سپهر آرمان

ابتدایی

پسرانه

۷۲

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۳۲

کرمان

فهرج

هدف برتر

پیش دبستانی

۷۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۳۳

کرمان

شهربابک

خانم مرتضی زاده

آموزشگاه

دخترانه

۶۹

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۳۴

کرمان

جیرفت

فرهنگ

متوسطه- دوره اول

پسرانه

۲۴۰

*

  

*

 

اسپلیت

*

 

۳۵

کرمان

فاریاب

فاطمه الزهرا

پیش دبستانی

دخترانه

۲۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۳۶

کرمان

جیرفت

فرهنگ

متوسطه- دوره دوم

پسرانه

۲۵۲

*

  

*

 

اسپلیت

*

 

۳۷

کرمان

فهرج

هدف برتر

ابتدایی

دخترانه

۷۰

  

*

*

 

بخاری برقی

*

 

۳۸

کرمان

کرمان

خانم مهرانی بندکوه

پیش دبستانی

دخترانه

۲۳

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۳۹

کرمان

فهرج

رازی

ابتدایی

دخترانه

۶۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۴۰

کرمان

ریگان

فرشتگان

پیش دبستانی ،ابتدایی

پسرانه

۱۰۷

  

*

*

  

*

 

۴۱

کرمان

بم

بقیه الله

متوسطه- دوره اول

پسرانه

۵۱

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۴۲

کرمان

بم

بقیه الله

پیش دبستانی ،ابتدایی

پسرانه

۲۵۵

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۴۳

کرمان

کرمان

خانم محمدی سلیمانی

آموزشگاه

دخترانه

۹۰

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۴۴

کرمان

کرمان

سینا

آموزشگاه

دخترانه

۸۸

 

*

 

*

 

بخاری گازی

*

 

۴۵

کرمان

کرمان

بهاران

پیش دبستانی

دخترانه

۲۹

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۴۶

کرمان

راور

محمد عبداللهی فوزی

پیش دبستانی

۱۸

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۴۷

کرمان

کرمان

ایزد یار

پیش دبستانی ،ابتدایی

پسرانه

۱۲۳

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۴۸

کرمان

کرمان

ثارالله

متوسطه- دوره اول

پسرانه

۴۴۹

*

  

*

 

بخاری گازی

*

 

۴۹

کرمان

کرمان

ثارالله

ابتدایی

دخترانه

۷۳۰

*

  

*

 

شوفاژ

*

 

۵۰

کرمان

کرمان

ثارالله

متوسطه- دوره دوم

پسرانه

۲۶۸

*

  

*

 

بخاری گازی

*

 

۵۱

کرمان

نرماشیر

خانم حسن آبادی

پیش دبستانی

دخترانه

۲۷

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۵۲

کرمان

زرند

همنوا

پیش دبستانی ،ابتدایی

پسرانه

۱۵۱

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۵۳

کرمان

کرمان

عطر نرگس

متوسطه- دوره اول

دخترانه

۹۳

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۵۴

کرمان

زرند

سرای درخشان

متوسطه- دوره اول

پسرانه

۳۳۰

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۵۵

کرمان

کرمان

ماهان آسا مهر

آموزشگاه

پسرانه

۲۰۰

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۵۶

کرمان

کرمان

ماهان آسا مهر

آموزشگاه

دخترانه

۲۰۰

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۵۷

کرمان

زرند

خانه زبان ایران

آموزشگاه

پسرانه

۱۹

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۵۸

کرمان

زرند

خانه زبان ایران

آموزشگاه

دخترانه

۱۹

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۵۹

کرمان

قلعه گنج

کیان

پیش دبستانی

پسرانه

۱۷

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۶۰

کرمان

جیرفت

خانم میرکهنوج

آموزشگاه

دخترانه

۱۳۶

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۶۱

کرمان

جیرفت

ابوذر موسوی

متوسطه- دوره اول

پسرانه

۷۲

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۶۲

کرمان

نرماشیر

خانم ابراهیم آبادی

آموزشگاه

دخترانه

۸۶

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۶۳

کرمان

کرمان

مرتضی اثنی عشری

پیش دبستانی ،ابتدایی

پسرانه

۳۰

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۶۴

کرمان

جیرفت

قاصدک

پیش دبستانی

دخترانه

۶۴

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۶۵

کرمان

بم

اوج

آموزشگاه

دخترانه

۵۰

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۶۶

کرمان

بم

فجر

پیش دبستانی

دخترانه

۷۵

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۶۷

کرمان

کهنوج

دارلفنون

پیش دبستانی ،ابتدایی

دخترانه

۱۲۱

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۶۸

کرمان

بم

پروفسور سمیعی

آموزشگاه

دخترانه

۱۲۷

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۶۹

کرمان

جیرفت

آرزو

پیش دبستانی

دخترانه

۳۲

  

*

*

  

*

 

۷۰

کرمان

عنبرآباد

گلبرگ

پیش دبستانی

دخترانه

۳۹

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۷۱

کرمان

جیرفت

فرهنگ

پیش دبستانی ،ابتدایی

پسرانه

۱۵۹

*

  

*

 

اسپلیت

*

 

۷۲

کرمان

جیرفت

فرهنگ

ابتدایی

پسرانه

۱۶۸

*

  

*

 

اسپلیت

*

 

۷۳

کرمان

بم

امام حسن مجتبی

پیش دبستانی ،ابتدایی

پسرانه

۷۲

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۷۴

کرمان

بم

ایران مهر بم

آموزشگاه

پسرانه

۸۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۷۵

کرمان

قلعه گنج

حضرت رقیه

پیش دبستانی

دخترانه

۴۳

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۷۶

کرمان

قلعه گنج

نسترن

پیش دبستانی

پسرانه

۴۳

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۷۷

کرمان

جیرفت

نازنین

پیش دبستانی

دخترانه

۵۳

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۷۸

کرمان

بم

حکمت الرسول

متوسطه- دوره اول

پسرانه

۸۰

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۷۹

کرمان

قلعه گنج

الیاس موسی پور

آموزشگاه

پسرانه

۴۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۸۰

کرمان

قلعه گنج

آفرین

پیش دبستانی

پسرانه

۲۳

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۸۱

کرمان

قلعه گنج

خانم چمنی

آموزشگاه

دخترانه

۳۸

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۸۲

کرمان

قلعه گنج

طاها

پیش دبستانی

پسرانه

۲۳

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۸۳

کرمان

قلعه گنج

یاس های سفید

پیش دبستانی

دخترانه

۱۷

  

*

*

  

*

 

۸۴

کرمان

قلعه گنج

کودکان برتر

پیش دبستانی

دخترانه

۲۳

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۸۵

کرمان

قلعه گنج

خانم غلامی امجزی

پیش دبستانی

دخترانه

۱۷

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۸۶

کرمان

جیرفت

حمزه رضانژاد

آموزشگاه

پسرانه

۱۰۸

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۸۷

کرمان

جیرفت

خانم جبالبارزی

پیش دبستانی

دخترانه

۸۵

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۸۸

کرمان

قلعه گنج

چتر آبی

پیش دبستانی

دخترانه

۱۷

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۸۹

کرمان

قلعه گنج

ثنا

پیش دبستانی

دخترانه

۱۷

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۹۰

کرمان

قلعه گنج

حجربن عدی

متوسطه- دوره اول

پسرانه

۴۱۹

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۹۱

کرمان

کرمان

گنج دانش

متوسطه- دوره اول

دخترانه

۴۲

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۹۲

کرمان

کرمان

مهدوی

پیش دبستانی ،ابتدایی

دخترانه

۳۰۶

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۹۳

کرمان

کرمان

مجید مولایی

پیش دبستانی ،ابتدایی

پسرانه

۴۸

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۹۴

کرمان

کرمان

نابغه

آموزشگاه

دخترانه

۲۰

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۹۵

کرمان

ارزوئیه

دنیای وروجک ها

پیش دبستانی ،ابتدایی

پسرانه

۳۷

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۹۶

کرمان

بم

ایران مهر بم

آموزشگاه

دخترانه

۹۵

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۹۷

کرمان

بم

منظومه خرد

آموزشگاه

دخترانه

۳۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۹۸

کرمان

عنبرآباد

بچه های آسمان

پیش دبستانی

دخترانه

۱۵

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۹۹

کرمان

عنبرآباد

شادی

پیش دبستانی

دخترانه

۳۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۰۰

کرمان

سیرجان

ایلیا

آموزشگاه

پسرانه

۱۷۴

 

*

 

*

 

گرمایش از کف

*

 

۱۰۱

کرمان

جیرفت

امام صادق

پیش دبستانی

دخترانه

۱۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۰۲

کرمان

ارزوئیه

خانم رشیدی

ابتدایی

دخترانه

۵۱

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۰۳

کرمان

کرمان

مهرآیین

پیش دبستانی

۲۱۵

*

  

*

 

گرمایش از کف

*

 

۱۰۴

کرمان

کرمان

راهیان علم

ابتدایی

پسرانه

۳۸

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۰۵

کرمان

جیرفت

خانم بدوئی

متوسطه- دوره دوم

دخترانه

۸۴

  

*

*

  

*

 

۱۰۶

کرمان

عنبرآباد

حسین سالاری ده شیخ

متوسطه- دوره اول

پسرانه

۶۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۰۷

کرمان

رودبار جنوب

خانم مدرس

متوسطه- دوره دوم

دخترانه

۹۶

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۰۸

کرمان

جیرفت

نامداران صدرا

متوسطه- دوره اول

پسرانه

۱۰۲

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۰۹

کرمان

جیرفت

سما

ابتدایی

پسرانه

۳۵۰

  

*

*

  

*

 

۱۱۰

کرمان

بم

برتر

آموزشگاه

پسرانه

۳۶

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۱۱

کرمان

ارزوئیه

یاسین

پیش دبستانی

دخترانه

۳۵

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۱۲

کرمان

بم

برتر

آموزشگاه

دخترانه

۳۶

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۱۳

کرمان

رودبار جنوب

محمد رئیسی سرحدی

پیش دبستانی ،ابتدایی

پسرانه

۴۸

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۱۴

کرمان

سیرجان

لاله

آموزشگاه

دخترانه

۱۷۴

  

*

*

 

گرمایش از کف

*

 

۱۱۵

کرمان

رودبار جنوب

ثامن

ابتدایی

دخترانه

۲۳۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۱۶

کرمان

رودبار جنوب

ثامن الحجج

پیش دبستانی ،ابتدایی

پسرانه

۲۳۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۱۷

کرمان

کرمان

فکرت

متوسطه- دوره اول

دخترانه

۵۹

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۱۸

کرمان

چترود

البرز

آموزشگاه

دخترانه

۲۶

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۱۹

کرمان

چترود

البرز

آموزشگاه

پسرانه

۲۶

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۲۰

کرمان

کرمان

اندیشه ساز خلاق

پیش دبستانی ،ابتدایی

پسرانه

۱۴۰

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۲۱

کرمان

نرماشیر

رویای رنگی

پیش دبستانی

دخترانه

۲۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۲۲

کرمان

کرمان

شهید محمد نصراللهی

متوسطه- دوره اول

دخترانه

۱۴۳

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۲۳

کرمان

رفسنجان

شهید عباس محمدی نسب

ابتدایی

دخترانه

۴۴

 

*

 

*

 

شوفاژ

*

 

۱۲۴

کرمان

نرماشیر

فرصت طلایی

ابتدایی- دوره دوم

دخترانه

۳۷

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۲۵

کرمان

رفسنجان

عروج اندیشه

پیش دبستانی ،ابتدایی

دخترانه

۱۴۸

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۲۶

کرمان

نرماشیر

خانم درستکار

پیش دبستانی

۲۰

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۲۷

کرمان

زرند

علیرضا عرب پور

ابتدایی- دوره اول

پسرانه

۴۷

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۲۸

کرمان

نرماشیر

فرصت طلایی

پیش دبستانی ،ابتدایی

دخترانه

۵۲

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۲۹

کرمان

بم

پیام هدایت

متوسطه- دوره اول

پسرانه

۲۸۵

*

  

*

 

شوفاژ

*

 

۱۳۰

کرمان

بم

پیام هدایت

متوسطه- دوره دوم

پسرانه

۲۸۵

*

  

*

 

شوفاژ

*

 

۱۳۱

کرمان

بم

پیام هدایت

پیش دبستانی ،ابتدایی

پسرانه

۳۹۰

*

  

*

 

شوفاژ

*

 

۱۳۲

کرمان

رفسنجان

محمدرضا حسنی

آموزشگاه

پسرانه

۳۹

 

*

 

*

 

شوفاژ

*

 

۱۳۳

کرمان

نرماشیر

ابن سینا

پیش دبستانی

دخترانه

۲۰

  

*

*

 

بخاری برقی

*

 

۱۳۴

کرمان

رفسنجان

فردوسی

متوسطه- دوره اول

پسرانه

۱۶۰

*

  

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۳۵

کرمان

بم

خانم اتقایی

متوسطه- دوره اول

دخترانه

۳۴

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۳۶

کرمان

بم

خانم دریجانی

آموزشگاه

دخترانه

۳۰

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۳۷

کرمان

رفسنجان

مفاخر

آموزشگاه

پسرانه

۳۹

 

*

 

*

 

شوفاژ

*

 

۱۳۸

کرمان

قلعه گنج

مهدیار

پیش دبستانی

دخترانه

۳۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۳۹

کرمان

بم

پرگار

آموزشگاه

دخترانه

۳۵

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۴۰

کرمان

قلعه گنج

بینش

متوسطه- دوره اول

پسرانه

۱۰۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۴۱

کرمان

جیرفت

نام آوران دانش

پیش دبستانی ،ابتدایی

دخترانه

۲۳۸

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۴۲

کرمان

رودبار جنوب

خانم دژ

متوسطه- دوره دوم

دخترانه

۷۴

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۴۳

کرمان

زرند

نگین زرین

ابتدایی

دخترانه

۱۱۷

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۴۴

کرمان

کرمان

پویا

پیش دبستانی

۳۱

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۴۵

کرمان

کرمان

پل

آموزشگاه

دخترانه

۴۱

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۴۶

کرمان

بم

جنه القرآن

ابتدایی

دخترانه

۱۲۲

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۴۷

کرمان

رودبار جنوب

خانم سعیدی

ابتدایی

دخترانه

۳۶

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۴۸

کرمان

زرند

اندیشه

متوسطه- دوره دوم

دخترانه

۱۲۸

 

*

 

*

 

شوفاژ

*

 

۱۴۹

کرمان

زرند

اندیشه

متوسطه- دوره اول

دخترانه

۱۰۰

 

*

 

*

 

شوفاژ

*

 

۱۵۰

کرمان

بم

کوثرالرسول

پیش دبستانی ،ابتدایی

دخترانه

۱۲۳

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۵۱

کرمان

بم

جنه القرآن

متوسطه- دوره اول

دخترانه

۵۰

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۵۲

کرمان

بم

جنه القرآن

پیش دبستانی ،ابتدایی

دخترانه

۵۸

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۵۳

کرمان

زرند

حضرت رقیه

پیش دبستانی

دخترانه

۳۸

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۵۴

کرمان

زرند

بوعلی سینا

متوسطه- دوره اول

پسرانه

۶۱

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۵۵

کرمان

رفسنجان

شهید محمدی نسب

پیش دبستانی

دخترانه

۲۸

 

*

 

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۵۶

کرمان

زرند

علم آفرین

پیش دبستانی ،ابتدایی

دخترانه

۱۱۹

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۵۷

کرمان

کرمان

سما

ابتدایی

پسرانه

۲۴۰

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۵۸

کرمان

بم

محد رسول الله

ابتدایی

پسرانه

۱۱۵

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۵۹

کرمان

بم

رضوان

پیش دبستانی ،ابتدایی

دخترانه

۱۳۵

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۶۰

کرمان

کرمان

درخشش

متوسطه- دوره اول

دخترانه

۳۶

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۶۱

کرمان

بردسیر

خانم حسن پور نوروزی

پیش دبستانی

دخترانه

۱۰

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۶۲

کرمان

بم

خانم جهانشاهی

آموزشگاه

دخترانه

۶۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۶۳

کرمان

ریگان

رستگاران

متوسطه- دوره اول

پسرانه

۱۸۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۶۴

کرمان

فهرج

خانم هادی نژاد

متوسطه- دوره اول

دخترانه

۴۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۶۵

کرمان

بردسیر

آیندگان دانش

ابتدایی

پسرانه

۲۸

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۶۶

کرمان

کرمان

راه شهدا

ابتدایی

پسرانه

۳۳۰

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۶۷

کرمان

کرمان

راه شهدا

ابتدایی دوره اول

دخترانه

۳۲۰

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۶۸

کرمان

سیرجان

صدرا

ابتدایی

پسرانه

۱۰۹

  

*

*

  

*

 

۱۶۹

کرمان

جیرفت

سرای دانش

ابتدایی دوره دوم

پسرانه

۴۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۷۰

کرمان

بم

محمدرضا مجدی

ابتدایی

پسرانه

۳۴۹

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۷۱

کرمان

زرند

خانم شهیدی

آموزشگاه

دخترانه

۱۹

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۷۲

کرمان

بم

امام علی

متوسطه- دوره دوم

پسرانه

۴۶

  

*

*

 

بخاری برقی

*

 

۱۷۳

کرمان

جیرفت

سرای دانش

پیش دبستانی ،ابتدایی

پسرانه

۱۲۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۷۴

کرمان

بم

محسن ثمره

ابتدایی دوره دوم

پسرانه

۱۶۰

  

*

*

 

بخاری برقی

*

 

۱۷۵

کرمان

جیرفت

آل یاسین

متوسطه- دوره دوم

دخترانه

۸۶

 

*

 

*

 

اسپلیت

*

 

۱۷۶

کرمان

نرماشیر

خانم دهقانیان

پیش دبستانی

دخترانه

۳۰

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۷۷

کرمان

جیرفت

مهدی کریمی مارزی

متوسطه- دوره اول

پسرانه

۱۶۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۷۸

کرمان

چترود

خانم زینلی

پیش دبستانی ،ابتدایی

دخترانه

۴۵

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۷۹

کرمان

کرمان

بانوی کرامت

متوسطه- دوره دوم

دخترانه

۳۸

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۸۰

کرمان

کرمان

سنجاب کوچولو

پیش دبستانی

۴۷

 

*

 

*

 

اسپلیت

*

 

۱۸۱

کرمان

کرمان

آدینه

ابتدایی

دخترانه

۷۵

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۸۲

کرمان

کرمان

آبی

ابتدایی دوره دوم

پسرانه

۷۴

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۸۳

کرمان

زرند

خانم ایزدی

متوسطه- دوره اول

دخترانه

۳۹

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۸۴

کرمان

زرند

علیرضا دهقانی

متوسطه- دوره دوم

پسرانه

۴۳

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۸۵

کرمان

زرند

علی پورسلطانی

پیش دبستانی ،ابتدایی

پسرانه

۷۷

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۸۶

کرمان

بردسیر

خانم احمد نظری

متوسطه- دوره اول

دخترانه

۴۶

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۸۷

کرمان

کرمان

سما

هنرستان

دخترانه

۵۷

*

  

*

 

شوفاژ

*

 

۱۸۸

کرمان

کرمان

سما

متوسطه- دوره دوم

پسرانه

۱۵

*

  

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۸۹

کرمان

راین

سما

پیش دبستانی ،ابتدایی

پسرانه

۱۷۵

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۹۰

کرمان

ماهان

راه قرآن

پیش دبستانی

دخترانه

۴۰

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۹۱

کرمان

زرند

اسماعیل صیفوری

آموزشگاه

پسرانه

۱۹

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۹۲

کرمان

کرمان

خانم رضایی گزکی

پیش دبستانی

۲۶

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۹۳

کرمان

شهربابک

جندی شاپور

ابتدایی

پسرانه

۴۴

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۹۴

کرمان

کرمان

نیلی

پیش دبستانی

۲۰

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۹۵

کرمان

انار

نیک اندیشان

آموزشگاه

پسرانه

۱۸

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۱۹۶

کرمان

سیرجان

آزمون

آموزشگاه

پسرانه

۴۹

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۱۹۷

کرمان

سیرجان

شهاب

آموزشگاه

دخترانه

۷۴

  

*

*

  

*

 

۱۹۸

کرمان

سیرجان

رویش

آموزشگاه

پسرانه

۲۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۱۹۹

کرمان

شهربابک

حنان

پیش دبستانی ،ابتدایی

دخترانه

۶۴

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۰۰

کرمان

کرمان

زکریای رازی

پیش دبستانی ،ابتدایی

پسرانه

۳۲۰

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۰۱

کرمان

کرمان

ادیبان

آموزشگاه

پسرانه

۶۹

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۰۲

کرمان

کرمان

ادیبان

آموزشگاه

دخترانه

۶۹

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۰۳

کرمان

کرمان

پیمان

پیش دبستانی

۳۳

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۰۴

کرمان

کرمان

ستارگان نوین

ابتدایی

دخترانه

۵۱۸

*

  

*

 

شوفاژ

*

 

۲۰۵

کرمان

کرمان

ستارگان نوین

متوسطه- دوره اول

پسرانه

۳۵۷

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۰۶

کرمان

ماهان

عفاف

متوسطه- دوره اول

دخترانه

۲۰

  

*

*

  

*

 

۲۰۷

کرمان

کرمان

آوای مهر

پیش دبستانی ،ابتدایی

دخترانه

۲۲۳

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۰۸

کرمان

کرمان

مهر

پیش دبستانی ،ابتدایی

پسرانه

۵۳۷

*

  

*

 

شوفاژ

*

 

۲۰۹

کرمان

کرمان

مهر

پیش دبستانی

پسرانه

۱۶۶

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۱۰

کرمان

شهربابک

ذهن پویا

متوسطه- دوره اول

پسرانه

۳۵

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۱۱

کرمان

بم

جهش

ابتدایی

پسرانه

۴۹

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۲۱۲

کرمان

بم

جهش

ابتدایی

پسرانه

۶۲

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۲۱۳

کرمان

زرند

خانم تهامی

پیش دبستانی ،ابتدایی

دخترانه

۹۷

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۱۴

کرمان

زرند

خانم دباغی

متوسطه- دوره اول

دخترانه

۷۲

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۲۱۵

کرمان

رفسنجان

شکوفا

آموزشگاه

دخترانه

۳۷

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۲۱۶

کرمان

عنبرآباد

پویش

متوسطه- دوره اول

دخترانه

۶۱

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۲۱۷

کرمان

عنبرآباد

خانم شریف

متوسطه- دوره اول

دخترانه

۴۸

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۲۱۸

کرمان

زرند

سپهر آرمان

ابتدایی

پسرانه

۷۳

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۲۱۹

کرمان

زرند

خانم میرحسینی

آموزشگاه

دخترانه

۱۱

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۲۰

کرمان

زرند

خانم نمازیان

آموزشگاه

دخترانه

۱۷

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۲۱

کرمان

سیرجان

مترجم

آموزشگاه

پسرانه

۴۶

 

*

 

*

 

شوفاژ

*

 

۲۲۲

کرمان

کرمان

نوین

پیش دبستانی

۲۰۳

*

  

*

 

شوفاژ

*

 

۲۲۳

کرمان

جیرفت

آوید

پیش دبستانی ،ابتدایی

پسرانه

۶۷

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۲۲۴

کرمان

زرند

خانم زرندی

متوسطه- دوره اول

دخترانه

۱۰۲

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۲۵

کرمان

زرند

اکبر سلطانی

متوسطه- دوره اول

پسرانه

۱۰۲

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۲۶

کرمان

عنبرآباد

علم ایمان

متوسطه- دوره اول

پسرانه

۶۲

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۲۲۷

کرمان

منوجان

فاضله

پیش دبستانی ،ابتدایی

دخترانه

۶۸

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۲۲۸

کرمان

بافت

وفا

پیش دبستانی

دخترانه

۲۰

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۲۲۹

کرمان

سیرجان

پیروزی

پیش دبستانی ،ابتدایی

دخترانه

۶۶۵

*

  

*

 

شوفاژ

*

 

۲۳۰

کرمان

بم

خانم حسین زاده

آموزشگاه

دخترانه

۴۱

  

*

*

  

*

 

۲۳۱

کرمان

بم

خوارزمی

آموزشگاه

پسرانه

۶۶

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۲۳۲

کرمان

بم

پروفسور سمیعی

متوسطه- دوره دوم

دخترانه

۱۲۷

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۲۳۳

کرمان

بم

حجت

متوسطه- دوره اول

پسرانه

۱۲۱

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۳۴

کرمان

بم

خوارزمی

آموزشگاه

دخترانه

۶۶

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۲۳۵

کرمان

جیرفت

مهتابان

پیش دبستانی

دخترانه

۳۲

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۲۳۶

کرمان

جیرفت

ابوریحان

آموزشگاه

دخترانه

۳۱

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۲۳۷

کرمان

قلعه گنج

حجربن عدی

متوسطه- دوره اول

پسرانه

۱۱۸

  

*

*

  

*

 

۲۳۸

کرمان

بم

طاها

پیش دبستانی ،ابتدایی

پسرانه

۴۹

 

*

 

*

 

بخاری گازی

*

 

۲۳۹

کرمان

بم

تابان

آموزشگاه

دخترانه

۳۰

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۴۰

کرمان

زرند

سرای درخشان

آموزشگاه

پسرانه

۳۳۰

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۴۱

کرمان

زرند

باب الحوائج

ابتدایی

پسرانه

۲۹۸

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۴۲

کرمان

بم

دکتر حسابی

متوسطه- دوره دوم

دخترانه

۱۳۳

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۴۳

کرمان

کرمان

نیک اختر

ابتدایی

پسرانه

۲۱۵

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۴۴

کرمان

بم

فروغ دانش

پیش دبستانی ،ابتدایی

دخترانه

۱۷۴

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۲۴۵

کرمان

کرمان

محبین المهدی

ابتدایی

پسرانه

۶۵

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۲۴۶

کرمان

کوهبنان

گلبرگ های دانش

پیش دبستانی

۳۷

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۴۷

کرمان

کرمان

حلی

متوسطه- دوره دوم

پسرانه

۳۱۲

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۴۸

کرمان

انار

سما

پیش دبستانی ،ابتدایی

پسرانه

۲۴۰

 

*

 

*

 

شوفاژ

*

 

۲۴۹

کرمان

بم

پروفسور سمیعی

متوسطه- دوره اول

دخترانه

۲۱۹

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۵۰

کرمان

شهربابک

خانم ابراهیمی نسب

آموزشگاه

دخترانه

۱۳۹

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۵۱

کرمان

شهربابک

رهپویان دانش

پیش دبستانی ،ابتدایی

۳۰

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۵۲

کرمان

کرمان

مهدی یاوران

پیش دبستانی

۷۴

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۲۵۳

کرمان

شهربابک

مهدی رضایی جوزم

آموزشگاه

پسرانه

۱۳۹

 

*

 

*

 

شوفاژ

*

 

۲۵۴

کرمان

کرمان

خونه مادربزرگه

پیش دبستانی

دخترانه

۳۰

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۵۵

کرمان

جیرفت

روش نو

پیش دبستانی

۳۰

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۲۵۶

کرمان

عنبرآباد

نخبگان قرآنی

پیش دبستانی

دخترانه

۵۸

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۲۵۷

کرمان

جیرفت

گلهای یاس

آموزشگاه

دخترانه

۱۳

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۲۵۸

کرمان

کرمان

ماهرویان

پیش دبستانی

۶۵

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۵۹

کرمان

زرند

مهرآفرین

پیش دبستانی

پسرانه

۲۰

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۶۰

کرمان

سیرجان

خانم پورجعفرآبادی

پیش دبستانی

دخترانه

۲۴

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۲۶۱

کرمان

بم

متفکران

ابتدایی

پسرانه

۲۳۲

  

*

*

 

هواساز

*

 

۲۶۲

کرمان

زرند

خانم کارگر

متوسطه- دوره اول

دخترانه

۲۴

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۲۶۳

کرمان

جیرفت

اکرام

پیش دبستانی

دخترانه

۴۴

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۲۶۴

کرمان

نرماشیر

دانش بنیان

ابتدایی

پسرانه

۹۸

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۲۶۵

کرمان

جیرفت

ابوذر موسوی

متوسطه- دوره اول

پسرانه

۴۲

  

*

*

 

اسپلیت

*

 

۲۶۶

کرمان

زرند

طه

پیش دبستانی ،ابتدایی

پسرانه

۳۳۶

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۶۷

کرمان

کرمان

نغمه

پیش دبستانی

۴۰

  

*

*

 

شوفاژ

*

 

۲۶۸

کرمان

کرمان

هستی

پیش دبستانی

۲۸

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۲۶۹

کرمان

زرند

فراز

پیش دبستانی

۵۲

  

*

*

 

بخاری گازی

*

 

۲۷۰

کرمان

کرمان

کاوش

متوسطه- دوره اول

پسرانه

۲۶۷

  

*

*

 

شوفاژ

*