نام مسئول خدمت دهندهشرحعنوانردیف
لینک مراجعه
ساماندهی و برنامه ریزی توسعه فضاها آموزشی
۱
مشاهدهگردش کار۲
خدمت گیرندگان۳
صفرهزینه انجام کار۴
بستگی داردمدت زمان انجام کار۵
سرکار خانم رحمانیداخلی ۸۰۴۷مسئول اصلی خدمت۶
قوانین و مقررات مورد عمل۷
مدارک مورد نیاز۸
فرم های مورد نیاز۹