روشهای مشارکت در مدرسه سازی چگونه است ؟

کمک های نقدی به صورت ۱۰۰ درصد و یا مشارکتی
اهدای منزل مسکونی
اهدای زمین
اهدای تجهیزات آموزشی

راههای ارائه کمک های نقدی دیگر چیست؟

مراجعه به لینک زیر در سایت سازمان نوسازی مدارس کشور: Epay.dres.ir

مراحل ساخت یک فضای آموزشی به چه صورت است؟

الف) اعلام آمادگی کتبی خیر برای ساخت مدرسه با فرم های مربوطه.

ب) کسب نظر آموزش و پرورش منطقه مبنی بر اعلام نیاز و مشخص نمودن مکان احداث فضاها از طریق ادارات کل نوسازی مدارس استان.

ج) عقد تفاهمنامه فیمابین خیر محترم با نوسازی مدارس

د) تهیه نقشه های مورد نیاز از طریق نوسازی مدارس و برآورد هزینه ها.

ه) مراسم کلنگ زنی و شروع عملیات اجرایی با نظارت اداره کل نوسازی مدارس.

آیا خیرین مدرسه‌ساز خود می‌توانند اقدام به ساخت مدرسه نمایند؟

بلی، پس از تایید نیاز منطقه توسط آموزش و پرورش و تایید نقشه های مدرسه از طریق نوسازی مدارس، با تحویل زمین و نظارت نوسازی میتوانند خود راساً اقدام به ساخت مدرسه نمایند.

چگونه می‌توان در تکمیل مدارس نیمه‌تمام دولتی مشارکت نمود؟

باتوجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی، خیرین می توانند در تکمیل مدارس نیمه تمام دولتی مشارکت نمایند و چناچه حداقل ۳۰% هزینه های مدرسه را تامین نمایند، مدرسه با نظر خیر نامگذاری میشود.