چارت سازمانی

رضا هدایتی
مدیر کل
ارشد عمران
سابقه کار ۲۰ سال
تلفن تماس ۰۹۱۳۳۴۰۷۶۰۱
احسان جاذبی
معاونت پشتیبانی و توسعه مدیریت
ارشد عمران
سابقه کار ۱۷ سال
تلفن تماس ۳-۰۳۴۳۲۴۵۱۱۵۱
داخلی ۸۰۴۰
امیر صانعی فر
معاونت نظارت
کارشناسی عمران
سابقه کار ۱۸ سال
تلفن تماس ۳-۰۳۴۳۲۴۵۱۱۵۱
داخلی ۸۰۳۰
علی علی فرسنگی
معاونت فنی
ارشد خاک
سابقه کار ۱۸ سال
تلفن تماس ۳-۰۳۴۳۲۴۵۱۱۵۱
داخلی ۸۰۶۰
سعید زندوکیلی
معاونت مشارکت ها و نهادهای مردمی
ارشد عمران
سابقه کار ۱۳ سال
تلفن تماس ۳-۰۳۴۳۲۴۵۱۱۵۱
داخلی ۸۰۶۰
احد مقتنی
سرپرست اداره مالی
ارشد کامپیوتر
سابقه کار ۲ سال
تلفن تماس ۳-۰۳۴۳۲۴۵۱۱۵۱
داخلی ۸۰۵۶
محمد حسین حسامی
رئیس اداره نظارت
ارشد عمران
سابقه کار ۱۷ سال
تلفن تماس ۳-۰۳۴۳۲۴۵۱۱۵۱
داخلی ۸۰۳۱
عبدالرضا میرحسینی وکیلی
رئیس اداره فنی
ارشد شهرسازی
سابقه کار ۱۹ سال
تلفن تماس ۳-۰۳۴۳۲۴۵۱۱۵۱
داخلی ۸۰۸۳
حمیدرضا مشایخی
کارشناس مسئول حراست
مهندسی کشاورزی
سابقه کار ۲۲ سال
تلفن تماس ۳-۰۳۴۳۲۴۵۱۱۵۱
داخلی ۸۱۰۸
محبوبه خالویی
کارشناس مسئول اعتبارات
تلفن تماس ۳-۰۳۴۳۲۴۵۱۱۵۱
داخلی ۸۱۰۶
مسعود زاهدی
کارشناس مسئول قراردادها
ارشد حقوق
سابقه کار ۱۶ سال
تلفن تماس ۳-۰۳۴۳۲۴۵۱۱۵۱
داخلی ۸۰۴۴
طاهره عمید نیا
کارشناس مسئول کارگزینی
تلفن تماس ۳-۰۳۴۳۲۴۵۱۱۵۱
داخلی ۸۰۴۵
علیرضا سلاجقه
کارشناس مسئول متره و برآورد
تلفن تماس ۳-۰۳۴۳۲۴۵۱۱۵۱
داخلی ۸۱۱۸
ناصر فدایی
کارشناس مسئول تجهیزات
تلفن تماس ۳-۰۳۴۳۲۴۵۱۱۵۱
داخلی ۸۰۷۸
حسین حجت
کارشناس مسئول معماری
ارشد معماری
سابقه کار ۱۷ سال
تلفن تماس ۳-۰۳۴۳۲۴۵۱۱۵۱
داخلی ۸۰۷۵
محمود شیبانی
کارشناس مسئول نظارت(سیرجان)
تلفن تماس ۳-۰۳۴۳۲۴۵۱۱۵۱
داخلی ۸۰۳۴
محسن گله داری
کارشناس مسئول تاسیسات
تلفن تماس ۳-۰۳۴۳۲۴۵۱۱۵۱
داخلی ۸۱۱۹