ردیف​عنوان خدمت کلان (شناسه خدمت)​عنوان زیر خدمتکد زیرخدمت​دسترسی به خدمت​اطلاعات تکمیلی زیر خدمت (شناسنامه خدمت)نحوه ارائه خدمتسامانه مدیریت خدمات دولت ​​نظر سنجی از خدمت
۱۱-ساماندهی و برنامه ریزی توسعه فضاهاثبت پروژه ها در سامانه فنی فضا۱۸۰۶۱۲۶۷۱۰۰سامانهرفتن بهالکترونیکمشاهده
۲طراحی و اجرای طرح های عمرانیطراحی و اجرای طرح های عمرانی۱۵۰۲۱۲۶۷۱۰۱سامانهرفتن بهالکترونیکمشاهده
۳ارائه استانداردهای فضا و تجهیزاتارائه استانداردهای فضا و تجهیزات۱۵۰۲۱۲۶۷۱۰۲سامانهرفتن بهالکترونیکمشاهده