نقشه های تاسیسات :

۷۶ متری گرم و خشک

۷۶ متری گرم و مرطوب

۱۲۲ متری گرم و خشک

۱۹۶ متری

۲۶۲ متری

۴۹۰ متری

نقشه های تیپ :

معماری :

مشخصات فنی مجتمع حیات طیبه دادبین

نقشه های حصار F2B