مدرسه سردار سلیمانی کرمان

نقشه معماری سردار پور جعفری

نقشه الکتریکی سردار پور جعفری

نقشه مکانیکی سردار پور جعفری

نقشه سازه دبستان سردار پور جعفری

نقشه متوسطه سردار پورجعفری

مشخصات فنی سردار پور جعفری