انار تکمیل مدرسه شهید نقدی

بم ایرج بسطامی

جیرفت مسکن مهر

کشکوئیه محمد هاشمی

رفسنجان بهسازی و نوسازی

رفسنجان تکمیل سالن شاهد

سیرجان شهید گرکانی بلورد

رودبار سمیه زهکلوت

قلعه گنج رمشک بانک سینا

کشکوئیه شههید شیرازی

نرماشیر روداب شرقی