استاندارد سازی تاسیسات مناطق بم نرماشیر فاریاب شهربابک

تکمیل مدرسه ۳ کلاسه شهیدان تقی زاده بلوک جیرفت

رودبار تکمیل مدرسه توکل اباد جهان ارا

منوجان مدرسه ۱۲ کلاسه حافظ دهنو