به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان :سید محمد واعظی نژاد مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان درجلسه ای که باحضور مهندس یحی حاتمی معاون هماهنگی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان کرمان برگزار شد در خصوص تخصیص اعتبارات وبودجه سال ۱۴۰۰نوسازی مدارس کرمان به بحث وبررسی پرداختند.
دراین جلسه که آقای حمزه نژاد ذیحساب ، مهندس محمد حسنی معاون اجرایی،مهندس رضوانی معاون پشتیبانی،مهندس صانعی مسئول آمار وبودجه،مهندس محسن یدالهی کاخ کارشناس بودجه سازمان مدیریت یرنامه ریزی وهمکاران آمار وبودجه نوسازی مدارس نیز حضور داشتندابتدا حمزه نژاد ذیحساب اداره کل نوسازی مدارس گزارشی از اقدامات ومشکلات مالی واداری این مجموعه ارائه دادند ودر ادامه معاونین وکارشناسان حاضر در جلسه هرکدام به گزارش ومشکلات مربوط به واحد مربوطه خودشان پرداختند.
در پایان آقای حاتمی معاون سازمان مدیریت وبرنامه ریزی از اتاق سرور وبعضی از واحد های اداری بازدید واز نزدیک با مشکلات این اداره کل آشنا شدند.