به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان سید محمد واعظی نژاد مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان به همراه معاونین اجرایی ومشارکتها ومدیر پروژه وناظرین آن منطقه از پروژه های شهرستان رفسنجان بازدید کردند.
در این بازدید مهندس محمد حسنی معاون اجرایی، فرحبخش معاون مشارکتها ، مهندس شیبانی مدیر پروژه وکارشناسان ناظرشهرستان رفسنجان مدیرکل را همراهی کردند