طی حمکی از سوی مهندس رضا هدایتی سرپرست اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان مهندس علی علی فرسنگی به عنوان سرپرست معاونت فنی این اداره کل منصوب گردید.
گفتنی است مهندس علیفرسنگی قبل از این سمت به عنوان مسئول واحد متره و برآورد در دفتر فنی این اداره کل فعالیت کرده است.