مهندس سعید زندوکیلی به همراه محمود بنی‌اسد رییس اداره آموزش و پرورش استثنایی استان کرمان، از وضعیت مدارس استثنایی شهر کرمان بازدید نمود.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان، طی این بازدید وضعیت فیزیکی بناهای تعدادی از مدارس استثنایی سطح شهر کرمان مورد بازدید قرار گرفت.

بر پایه‌ی این گزارش با پیگیری‌های مهندس زندوکیلی، پیگیری ساخت یک مدرسه‌ی استثنایی جدید در شهر کرمان در دستور کار قرار دارد.