اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامی استان كرمان
اداره مطبوعات وامورآگهي ها
با سالم
احتراماً،يك فقره متن آگهي شماره ۲۰۴۱-۷-۸-۹ت به پيوست ايفاد ميگردد
خواهشمند است نسبت به ارسال آن جهت چاپ در روزنامه های کثیرالانتشار
سراسری اقدام لازم مبذول فرمايند.
۱ -موضوع آگهي : شرکت در مناقصه خريد تجهيزات مدارس
۲ -تعداد نشريات : يك
۳ -تعداد نوبت چاپ در هر نشريه : يك وبا فاصله ۱ روز از آگهي اول
۴ -تاريخ چاپ : اولين روز ممکن

۵ -تيتر در صفحه اول : ندارد
۶ -متن در صفحه :دوم يا سوم

۷ -اندازه چاپ آگهي :مناسب
۸ -نام هماهنگ کننده آقاک فدائي شماره تلفن تماس ۰۹۱۳۳۴۰۵۰۲۳
ضمنا” هزينه چاپ آگهي ظرف مدت يکماه پس از ارسال گواهي پرداخت اداره
کل فرهنگ وارشاد اسلامي استان کرمان توسط اين دستگاه پرداخت خواهد شد