نقشه های تاسیسات :

۷۶ متری گرم و خشک

۷۶ متری گرم و مرطوب

۱۲۲ متری گرم و خشک

۱۹۶ متری

۲۶۲ متری

۴۹۰ متری

نقشه های تیپ :

معماری :

مشخصات فنی مجتمع حیات طیبه دادبین

نقشه های حصار F2B


درخواست تحویل قطعی پروژه

ناظر تاسیساتناظر ابنیهمدیر پروژهتاریخ درخواستشماره طرحشماره نامه تحویل موقتتاریخ نامه تحویل موقتنام پروژهنام پیمانکارشماره قراردادتاریخ قراردادکد فضامبلغ قراردادشماره موبایلفرم ارسالیsubmit_time
ایلخانی زادهگرانمایهعرب پور1402/1/201801027/0057/1400/4/31271400/3/30احداث سرویس بهدا...نبی االله رفيعی7/99/4/1050499/9/30227462422/338/500/00009035876357/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-03-27 05:19:15 
ایلخانی زادهگرانمایهعرب پور1402/1/201801027/0057/1400/4/31271400/3/30احداث سرویس بهدا...نبی االله رفيعی7/99/4/1050499/9/30227462422/338/500/00009035876357/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-03-27 05:19:15 
ایلخانی زادهگرانمایهعرب پور1402/1/201801006/0027/99/4/1282299/11/21...نبی الله رفيعی7/97/4/1581497/12/27181506579/757/200/00009035876357/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-03-27 05:11:29 
عرفان گلسرخیعرفان گلسرخیمهندس رضوانی1401/12/518010270067/1400/4/134731400/12/4تکمیل مدرسه شهید...شرکت هزارسازان ک...7/99/4-1276399/11/2018757770945966996509133400887/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-03-07 06:07:58 
...اقا مهندس علیرضا...اقا مهندس شیبانی1401/12/141002074ر306. 1703058ر2017/1400/4/84991400/8/3تعمیرات اموزش وپ...رعدسازه ساحل جنو...۷/۱۴۰۰/۴-۴۸۹۶.۱۴۰۰/۴/۲۷۲۲۵۲۹۸۸۰. ۲۶۸۰۱۹...1/127/680/00009136174759/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-03-05 10:18:21 
مهندس کاظمیمهندس غلامیانمهندس رضوانی1401/12/0618010110077/1400/4/133991400/10/21تاسیسات کانون کو...گرمسازان گواشیر7/99/4/124171399/11/15214010991960000000009131405881/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-02-20 08:59:20 
اقای کاظمیاقای غلامیاناقای رضوانی۱۴۰۱/۱۱/۲۹۱۸۰۱۰۱۵۰۰۱۷/۹۸/۴-۵۴۸۳۱۳۹۸/۰۵/۰۶تعمیرات مدرسه شا......۷/۹۷/۴-۱۳۳۰۹۱۳۹۷/۱۱/۱۳۱۸۰۳۸۱۳۷۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۹۱۳۲۴۱۹۰۰۳/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-02-19 07:14:42 
اقا اسدالله بهرا...اقا مهندس جعفریاقا مهندس فرازمن...1401/12/918010270067/1400/4-137271400/12/9تکمیل ۲ باب کلاس ...حسن حسین پور۷/۱۴۰۰/۴-۱۰۱۷۰۱۴۰۰/۹/۱۶۲۲۸۰۰۷۱۶4/970/000/00009136174759/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-02-19 05:47:41 
مهندس کاظمیمهندس تیموریمهندس رضوانی1401/11/30301463067/94/4/730994/6/28......7/93/1/670193/6/15182359822644052461093936494742023-02-17 23:01:34 
خانم احمدیاقای سیدرضاییاقای رضوانی۱۴۰۱/۱۱/۲۵۱۸۰۱۰۱۵۰۰۱۷/۹۸۴-۷۱۸۵۱۳۹۸/۰۶/۱۴سیستم گرمایشی مد...ملیحه جعفری۷/۹۸/۴-۶۴۸۳۱۳۹۸/۰۵/۳۰۱۸۴۰۶۸۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۹۱۳۲۴۱۹۰۰۳/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-02-15 07:45:17 
مهدی پورعلیرضاییشیبانی۱۴۰۱/۱۱/۱۸۱۸۰۱۰۲۷۰۰۲۱۴۲۳۳_۷/۱۴۰۰/۴۱۴۰۰/۱۲/۱۹تاسیسات گرمایشی ......۱۲۶۱۸_۷/۱۴۰۰/۴۱۴۰۰/۱۱/۱۳۲۰۶۳۷۳۸۴۱/۲۸۰/۰۰۰/۰۰۰۰۹۱۰۰۶۲۵۴۸۴/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-02-07 10:03:45 
مهندس ایلخانینداردمهندس عرب پور۱۴۰۱/۱۱/۱۰۱۸۰۱۰۱۵۰۰۱۷/۹۹/۴-۱۳۱۲۱۳۹۹/۰۲/۲۰تاسیسات گرمایشی ...شعله گستر کارمان...۷/۹۸/۴-۱۰۵۳۳۱۳۹۸/۰۸/۳۰۱۸۰۳۲۴۳۲۹۹۰۰۰۰۰۰۰۰۹۱۳۲۴۱۹۰۰۳/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-01-30 07:39:15 
مهندس بهنام صالح...مهندس محسن امیریمهندس رحمانی1401/9/20300ر1801000510447_7/1400/41400/9/24تکمیل مدرسه روهی...سیویل سازه تاژنگ13119_7/99/41399/11/2924037981168000000009909719306/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-01-30 07:19:52 
مهندس بهنام صالح...مهندس توحیدیمهندس رحمانی1401/9/20300ر180100610918_7/1400/41400/10/7تکمیل مدرسه ایثا...سیویل سازه تاژنگ13215_7/99/41399/11/2923280969219500000009909719306/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-01-30 07:17:44 
مهندس بهنام صالح...مهندس توحیدیمهندس رحمانی1401/9/20300ر1801000510424_7/1400/41400/9/23تکمیل مدرسه مهدی...سیویل سازه تاژنگ13217_7/99/41399/11/2923335566254000000009909719306/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-01-30 07:14:52 
مهندس امین احمدیمهندس حمید ریگیمهندس مقتنی۱۳۹۹/۰۲/۱۰۱۸۰۱۰۱۵۰۰۱۷/۹۹/۴-۸۷۱۱۳۹۹/۰۲/۰۸اجرای اسپلیت سرم......۷/۹۸/۴-۹۹۵۸۱۳۹۸/۰۸/۱۸۱۸۲۰۱۰۶۶۱۸۷۰۰۰۰۰۰۰۰۹۱۳۱۴۰۷۲۳۳/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-01-28 21:12:22 
محمدرضا ایلخانیمحمد رضا ایلخانیحامد عرب پور1401/10/28180101500196/1/2111396/09/25تاسیسات گرمایشی ...شرکت کرمان زاویل7/96/4/65951396/06/011804354325666666609131401337/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-01-21 06:48:03 
علیرضا گرانمایهعلیرضا گرانمایهحامد عرب پور1401/10/151801005/2007/99/4/143521399/12/25تعمیرات ایزوگام ...نبی الله رفیعی7/99/4/124221399/11/1518168020262/000/00009133414929/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-01-01 08:56:35 
خانم زارعشیبانیمهندس شیبانی۱۴۰۱/۹/۲۷۳۰۱۴۷۰۳۹۴۵۷۰_۷/۹۵/۴۹۵/۴/۲۰تاسیسات گرمایشی ...کرمان نگهدار۱۰۴۰۶_۷/۹۴/۱۹۴/۹/۷۲۲۶۳۰۱۶۳۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰۰۹۳۹۸۳۲۵۷۲۷/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-01-01 05:45:29 
خانم مهندس زارعمهندس علیرضاییمهندس شیبانی۱۴۰۱/۱۰/۱۰۳۰۱۴۶۳۰۶۷/۹۹/۴/۱۳۳۵۲۱۳۹۹/۱۲/۳تکمیل دبیرستان ق...کرمان نگهدار۱۰۸۲۷_۷/۹۳/۱۹۳/۹/۱۳۲۳۸۷۶۷۹۱۱۱/۴۰۶/۰۰۰/۰۰۰۰۹۳۹۸۳۲۵۷۲۷/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-01-01 05:01:50 


فایل درخواست تحویل موقت پروژه جهت تکمیل و ارسال

.

.

  تاریخ تحویل قطعی پروژه

  شماره طرح پروژه را بر اساس قرارداد منعقده وارد فرمائید

  کد فضا پروژه را وارد فرمائید.

  نام پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی

  شماره قرار داد را وارد فرمائید

  لطفا مبلغ قرار داد را وارد نمایید

  لطفا شماره موبایل خود را جهت ارتباط پیامکی وارد نمایید

  لطفا نام و نام خانوادگی ناظر تاسیسات را وارد نمایید

  لطفا نام و نام خانوادگی ناظر تاسیسات را وارد نمایید

  لطفا نام و نام خانوادگی مدیر پروژه را وارد نمایید

  حتما قبل از تکمیل فرم نمونه آن را از وب سایت پرینت و پس از تکمیل و مهر اسکن نموده و در این قسمت آپلود نمایید

  برای دریافت استعلام :

  1. در

   سامانه ستاد ایران

   قسمت معاملات جزء و متوسط را انتخاب نمایید.
  2. به عنوان تامین کننده وارد شوید .
  3. جستجوی پیشرفته را انتخاب نمایید .
  4. گزینه خدمت را انتخاب نمایید.
  5. استان کرمان وسپس اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان را انتخاب نمایید .
  6. پروژه مورد نظر را انتخاب و قیمت پیشنهادی خود را درج نموده و برای این اداره کل ارسال نمایید .
  7. پس از یک روز از ارسال استعلام به سامانه مراجعه  و در صورت برنده شدن اعلام آمادگی نمایید.
  8. پس از یک روز از اعلام آمادگی به سامانه مراجعه  و تایید نهایی را ارسال نمایید.

  ضمنا فایل آموزشی مربوطه در سامانه ستاد ایران موجود است .

  پیگیری سفارش

  شماره پیگیری خود را وارد فرمائید

  با سلام

  احتراما با توجه به تاکید دولت محترم در خصوص الکترونیکی نمودن هرچه بیشتر روند اجرایی در ادارات کل استان ها موارد ذیل به استحضار میرسد

  • جهت استفاده از فرم های آنلاین ابتدا وارد بخش عضویت در سایت شوید
  • لینک عضویت در سایت : ثبت نام در سایت
  • پس از ثبت نام در سایت و فعال سازی کاربری شما از لینک زیر وارد وب سایت شوید:
  • لینک ورود به سایت
  • طبق راهنمای ذیل از فرم ها استفاده نمایید
  وارد بخش عضویت شوید
  فرم مشخصات را تکمیل نمایید
  پس از تایید عضویت وارد سایت شوید
  نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید
  از بخش امور قرارداده ها وارد قسمت پروژه ها شوید
  فرم مورد نظر را تکمیل نمایید


  فایل درخواست تحویل قطعی پروژه جهت تکمیل و ارسال

  .

  .

   تاریخ تحویل قطعی پروژه

   شماره طرح پروژه را بر اساس قرارداد منعقده وارد فرمائید

   شماره نامه درخواست تحویل موفقت را وارد فرمائید.

   تاریخ نامه درخواست تحویل موفقت را وارد فرمائید.

   نام پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی

   شماره قرار داد را وارد فرمائید

   لطفا کد فضا وارد فرمائید

   لطفا مبلغ قرار داد را وارد نمایید

   لطفا شماره موبایل خود را جهت ارتباط پیامکی وارد نمایید

   لطفا نام و نام خانوادگی ناظر تاسیسات را وارد نمایید

   لطفا نام و نام خانوادگی ناظر ابنیه را وارد نمایید

   لطفا نام و نام خانوادگی مدیر پروژه را وارد نمایید

   حتما قبل از تکمیل فرم نمونه آن را از وب سایت پرینت و پس از تکمیل و مهر اسکن نموده و در این قسمت آپلود نمایید