نقشه های تاسیسات :

۷۶ متری گرم و خشک

۷۶ متری گرم و مرطوب

۱۲۲ متری گرم و خشک

۱۹۶ متری

۲۶۲ متری

۴۹۰ متری

نقشه های تیپ :

معماری :

مشخصات فنی مجتمع حیات طیبه دادبین

نقشه های حصار F2B


درخواست تحویل قطعی پروژه

ناظر تاسیساتناظر ابنیهمدیر پروژهتاریخ درخواستشماره طرحشماره نامه تحویل موقتتاریخ نامه تحویل موقتنام پروژهنام پیمانکارشماره قراردادتاریخ قراردادکد فضامبلغ قراردادشماره موبایلفرم ارسالیsubmit_time
مهندس ایل خانیمهندس گرانمایهمهندس میر رضایی1400/09/318010150017/1400/4/63021400/6/1تاسیسات گرمایشی ...شرکت تهویه آرای ...7/99/4/5521399/01/3117950184106000000009143432430/home/nosazi/domains/nosazi.kr...۱۴۰۰-۰۹-۰۶ ۰۸:۵۱:... 
احمدرضا ایلخانیعلیرضا گرانمایهسیدوحید میررضای...1400/08/30034ر18010017/99/34501399/04/10حصار مدرسه ولایت...زهرا پور حسین شا...7/98/4-372498/4/518032432114465540009162705258/home/nosazi/domains/nosazi.kr...۱۴۰۰-۰۸-۳۰ ۰۷:۲۴:... 
مهندس شرافتمهندس سید رضاییمهندس فرازمند1400/08/3018010150037/98/4/126741398/10/22مدرسه ۶ کلاسه ام...ماهان بتن ارمه19_7/98/41398/1/52213190620/000/000/00009135267297/home/nosazi/domains/nosazi.kr...۱۴۰۰-۰۸-۳۰ ۰۵:۲۹:... 
مهندس امین احمدی...مهندس سیستانیمهندس محسن گله د...1400/08/297/98/4/111051399/1461399/06/24تاسیسات گرمایشی ...شرکت سیال گستران...7/98/4111051398/09/1418411887314000000009137555760/home/nosazi/domains/nosazi.kr...۱۴۰۰-۰۸-۲۹ ۱۸:۰۶:... 
مهندس اکبریانمهندس سیف الدینیمهندس گلسرخی1400/8/24310ر10020547/99/4/825199/7/23تعمیرات سازمان م...شرکت بهساز بنا7/99/1/275499/3/25ندارد230791796209393649474/home/nosazi/domains/nosazi.kr...۱۴۰۰-۰۸-۲۶ ۰۹:۴۴:... 
ایلخانیعلیرضا گرانمایهسید وحید میر رضا...1400/8/221801015009_1801001/1007/98/1/1898/1/5تکمیل مدرسه شهر ...نبی الله رفیعی7/94/4_1398894/12/4181502531/956/200/00009133414929/home/nosazi/domains/nosazi.kr...۱۴۰۰-۰۸-۲۳ ۰۸:۱۴:... 
محدثه منظر توکلیمهندس علیرضاییمهندس فرازمند1400/8/1630104ر0987/91/1/44291/2/20تکمیل تاسیسات گر...شرکت کرمان نگهدا...7/90/1/1861590/12/232263016374879546009393649474/home/nosazi/domains/nosazi.kr...۱۴۰۰-۰۸-۲۲ ۲۰:۰۶:... 
محدثه منظر توکلیمهندس علیرضاییمهندس فرازمند1400/8/16301470397/95/4/457095/4/20تاسیسات گرمایشی ...شرکت کرمان نگهدا...7/94/1/1040694/9/72263016343000000009393649474/home/nosazi/domains/nosazi.kr...۱۴۰۰-۰۸-۲۲ ۲۰:۰۲:... 
شرافتسیدرضاییفرازمند1400/8/530103/02811592_7/90/41390/8/14خوابگاه شبانه رو...کرمان نگهدار9401_7/89/489/7/1018021215540/548/65009137311426/home/nosazi/domains/nosazi.kr...۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۷:۴۹:... 
مهندس شهداد نژادمهندس جعفریمهندس شیبانی1400/8/918010150017/97/4/1521497/12/19تاسیسات موتورخا...شرکت سیال گستر ک...7/97/4/1331197/11/131804542103822112809393649474/home/nosazi/domains/nosazi.kr...۱۴۰۰-۰۸-۰۵ ۰۴:۵۱:... 
مهندس مهرداد شرا...مهندس مومن زادهمهندس فرازمند1400/08/0518010150177/98/4-891999/07/20مدرسه سمیه گلبافشرکت سنگ صیاد1519397/12/1917970116216.565.884.70209133417646/home/nosazi/domains/nosazi.kr...۱۴۰۰-۰۸-۰۳ ۱۸:۴۷:... 
مهندس شرافتمهندس صنعتگرمهندس فرازمند۱۴۰۰/۷/۲۵۱۸۰۱۰۱۵۰۰۱۱۰۹_۷/۹۷/۴۹۷/۱/۱۵تاسیسات مکانیکی ...ملیحه جعفری۱۳۵۰۱_۷/۹۶/۴۹۶/۱۱/۲۱۸۱۲۸۳۲۰۳۷۵۰۰۰۰۰۰09132967993/home/nosazi/domains/nosazi.kr...۱۴۰۰-۰۷-۲۶ ۰۷:۰۶:... 
مهندس شرافتمهندس صنعتگرمهندس فرازمند1400/2/10110ر17020057/99/4_6281399/2/2تاسیسات موتورخا...شعله گستر کارمان...13453_7/96/41396/11/1182155477.700.000.00009909719306/home/nosazi/domains/nosazi.kr...۱۴۰۰-۰۷-۲۵ ۰۹:۵۰:... 
مهندس بهنام صالح...مهندی محسن امیریمهندس میلاد داعی...1400/2/1518010150014317_7/99/41399/4/28تاسیسات گرمایشی ...شعله گستر کارمان...7158_7/98/41398/6/1422728499_220713682.230.000.00009909719306/home/nosazi/domains/nosazi.kr...۱۴۰۰-۰۷-۲۵ ۰۹:۴۴:... 
مهندس مهرداد شرا...مهندس مومن زادهمهندس فرازمند1400/07/2018010150171074399/10/7مدرسه راهنمایی ح...شرکت سنگ صیاد1519397/12/1917970116216.565.884.70209133417646/home/nosazi/domains/nosazi.kr...۱۴۰۰-۰۷-۱۹ ۰۹:۳۵:... 
مهندس سیف الدینیمهندس سیف الدینیمهندس گلسرخی1400/7/17310ر10020547/99/4/825199/7/23تعمیرات سازمان م...شرکت بهساز بنا7/99/1/275499/3/2545831789230791796209393649474/home/nosazi/domains/nosazi.kr...۱۴۰۰-۰۷-۱۷ ۰۷:۲۱:... 
مهندس منظریمهندس علیرضاییمهندس فرازمند1400/7/2018010150017/99/4/319899/4/3تاسیسات مدارس را...آقای محمدعلی پور...7/99/4/42599/1/2618944278000000009393649474/home/nosazi/domains/nosazi.kr...۱۴۰۰-۰۷-۱۷ ۰۶:۵۴:... 
خانم مهندس شهداد...مهندس جعفریمهندس شیبانی1400/7/19301463067/87/4/19881/287/12/9مدرسه پیش دانشگا...شرکت سرپناه7/3/1510686/9/194582198919130502009393649474/home/nosazi/domains/nosazi.kr...۱۴۰۰-۰۷-۱۷ ۰۶:۰۴:... 
مهندس بهنام صالح...مهندس محسن امیریمهندس میلاد داعی...1400/7/618010150017/99/4/1054199/10/1تاسیسات گرمایشی ...ملیحه جعفری7/98/4-716398/6/1422463234_184642261/910/000/00009132967993/home/nosazi/domains/nosazi.kr...۱۴۰۰-۰۷-۰۶ ۰۷:۵۵:... 
اقای شرافتاقای صادق گلسرخیاقای صادق گلسرخی1400/7/3180101500113385_7/98/41398/11/12تعمیرات کاویانی ...آریا خشت ساتراپ12009_7/98/41398/10/418692761 18823517850/000/00009135267297/home/nosazi/domains/nosazi.kr...۱۴۰۰-۰۷-۰۴ ۰۷:۱۳:... 


فایل درخواست تحویل موقت پروژه جهت تکمیل و ارسال

.

.

  تاریخ تحویل قطعی پروژه

  شماره طرح پروژه را بر اساس قرارداد منعقده وارد فرمائید

  کد فضا پروژه را وارد فرمائید.

  نام پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی

  شماره قرار داد را وارد فرمائید

  لطفا مبلغ قرار داد را وارد نمایید

  لطفا شماره موبایل خود را جهت ارتباط پیامکی وارد نمایید

  لطفا نام و نام خانوادگی ناظر تاسیسات را وارد نمایید

  لطفا نام و نام خانوادگی ناظر تاسیسات را وارد نمایید

  لطفا نام و نام خانوادگی مدیر پروژه را وارد نمایید

  حتما قبل از تکمیل فرم نمونه آن را از وب سایت پرینت و پس از تکمیل و مهر اسکن نموده و در این قسمت آپلود نمایید

  برای دریافت استعلام :

  1. در

   سامانه ستاد ایران

   قسمت معاملات جزء و متوسط را انتخاب نمایید.
  2. به عنوان تامین کننده وارد شوید .
  3. جستجوی پیشرفته را انتخاب نمایید .
  4. گزینه خدمت را انتخاب نمایید.
  5. استان کرمان وسپس اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان را انتخاب نمایید .
  6. پروژه مورد نظر را انتخاب و قیمت پیشنهادی خود را درج نموده و برای این اداره کل ارسال نمایید .
  7. پس از یک روز از ارسال استعلام به سامانه مراجعه  و در صورت برنده شدن اعلام آمادگی نمایید.
  8. پس از یک روز از اعلام آمادگی به سامانه مراجعه  و تایید نهایی را ارسال نمایید.

  ضمنا فایل آموزشی مربوطه در سامانه ستاد ایران موجود است .

  پیگیری سفارش

  شماره پیگیری خود را وارد فرمائید

  با سلام

  احتراما با توجه به تاکید دولت محترم در خصوص الکترونیکی نمودن هرچه بیشتر روند اجرایی در ادارات کل استان ها موارد ذیل به استحضار میرسد

  • جهت استفاده از فرم های آنلاین ابتدا وارد بخش عضویت در سایت شوید
  • لینک عضویت در سایت : ثبت نام در سایت
  • پس از ثبت نام در سایت و فعال سازی کاربری شما از لینک زیر وارد وب سایت شوید:
  • لینک ورود به سایت
  • طبق راهنمای ذیل از فرم ها استفاده نمایید
  وارد بخش عضویت شوید
  فرم مشخصات را تکمیل نمایید
  پس از تایید عضویت وارد سایت شوید
  نام کاربری و کلمه عبور خود را وارد نمایید
  از بخش امور قرارداده ها وارد قسمت پروژه ها شوید
  فرم مورد نظر را تکمیل نمایید


  فایل درخواست تحویل قطعی پروژه جهت تکمیل و ارسال

  .

  .

   تاریخ تحویل قطعی پروژه

   شماره طرح پروژه را بر اساس قرارداد منعقده وارد فرمائید

   شماره نامه درخواست تحویل موفقت را وارد فرمائید.

   تاریخ نامه درخواست تحویل موفقت را وارد فرمائید.

   نام پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی

   شماره قرار داد را وارد فرمائید

   لطفا کد فضا وارد فرمائید

   لطفا مبلغ قرار داد را وارد نمایید

   لطفا شماره موبایل خود را جهت ارتباط پیامکی وارد نمایید

   لطفا نام و نام خانوادگی ناظر تاسیسات را وارد نمایید

   لطفا نام و نام خانوادگی ناظر ابنیه را وارد نمایید

   لطفا نام و نام خانوادگی مدیر پروژه را وارد نمایید

   حتما قبل از تکمیل فرم نمونه آن را از وب سایت پرینت و پس از تکمیل و مهر اسکن نموده و در این قسمت آپلود نمایید