بیانیه حریم خصوصی اداره کل نوسازی مدارس کرمان

قابل توجه بازدید کنندگان محترم

تارنمای اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان بصورت تمام وقت در دسترس متقاضیان گرامی بوده و در صورت بروز هرگونه اشکال و نقص فنی، به متقاضیان اطلاع رسانی خواهد گردید.
تارنمای اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان نسبت به حفظ حریم خصوصی شما و همچنین گسترش تکنولوژی خود بهگونهای که تجربه آنلاین امن و قدرتمندتری را برای شما فراهم کند، متعهد است. این بیانه حریم خصوصی در پایگاه اینترنتی بکار گرفته میشود و فرایند جمع آوری و استفاده از دادهها را کنترل میکند جمعآوری و استفاده اطلاعات شخصی شماتارنمای اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان اطلاعات هویتی و شخصی مانند آدرس ایمیل،نام و شماره تلفن یا آدرس شما را گردآوری و استفاده میکند تا بتواند خدماتی که شما درخواست کردهاید راارائه دهد. اداره کل همچنین اطلاعات هویتی و شخصی شما را به منظور مطلع کردن شما استفاده میکند.
همچنین ممکن است از طریق نظرسنجیها به منظور تحقیق و بررسی نظر شما پیرامون خدمات فعلی و همچنین خدمات بالقوهای که ممکن است ارائه شود، با شما تماس بگیرد. اطلاعات خصوصی تکمیل کنندگان فرمهای الکترونیکی، دراختیار عموم قرار نمیگیرد. اطلاعات شخصی حساس را بدون اجازه صریح شما استفاده و افشا نمیکند.

استفاده از کوکیها

پایگاه اینترنتی اداره کل از کوکیها به منظور کمک کردن به شما درجهت شخصیسازی تجربه آنلاینتان استفاده میکند. یک کوکی یک فایل متنی است که توسط سرور وب سایت بر روی هارد دیسک شما قرار داده میشود.
یکی از مقاصد اصلی کوکیها فراهمکردن تسهیلاتی به منظور صرفهجویی در زمان شماست. هدف یک کوکی این است که به وب سرور میگوید که شما به صفحه خاصی بازگشتهاید تا در بازدیدهای بعدی اطلاعات خاص شما را فرابخواند. این مسئله فرایند ضبط اطلاعات شخصی شما را تسهیل کرده است، هنگامی که شما به پایگاه اینترنتی اداره کل بازمیگردید، اطلاعاتی که پیشتر شما فراهم کرده بودید قابل بازیابی است؛ بدین ترتیب، شما میتوانید از ویژگیهایی که در اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان به شکل سفارشی ایجاد کردهاید، استفاده کنید.
شما توانایی پذیرش یا رد کوکیها را دارید. بسیاری از مرورگرها به طور خودکار کوکیها را قبول میکنند اما اگر خواستید، میتوانید تنظیمات مرورگر خود را برای نپذیرفتن کوکیها تنظیم کنید. اگر خواستید کوکیها را رد کنید، ممکن است نتوانید بهطور کامل از ویژگیهای تعاملی خدمات اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان و سایتهایی که بازدید کردهاید، استفاده کنید.

امنیت اطلاعات شخصی شما

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان اطلاعات شخصی و هویتی که شما بر روی سرورهای سازمان فراهم کردهاید، به شکل کنترلشده، محافظت میکند .

تغییرات دراین بیانیه

اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان ممکن است گهگاه این بیانه حریم خصوصی را براساس نظرات بازدیدکنندگان و سازمان بروز رسانی نماید. اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان از شما مراجعین محترم تقاضا می نماید تا به طور دورهای این بیانیه را مرور کنید تا از نحوه حفاظت اطلاعات شما توسط این سازمان مطلع گردید.