خدمات سازمان نوسازی ، توسعه و تجهیز مدارس کشور
 عنوان زیر خدمت  کدخدمت/زیر خدمت دانلود
 ۱-ساماندهی و برنامه ریزی توسعه فضاها  ۱۸۰۶۱۲۶۷۱۰۰ download
 ۲-طراحی و اجرای طرح های عمرانی  ۱۵۰۲۱۲۶۷۱۰۱ download
 ۳-ارائه استانداردهای فضا و تجهیزات  ۱۵۰۲۱۲۶۷۱۰۲ download
 ۴-ساماندهی مشارکت های مردمی   ۱۸۰۶۱۲۶۷۱۰۳ download
 ۵-تامین تجهیزات مدارس و واحد ها سازمانی ۱۸۰۶۱۲۶۷۱۰۴ download