صبح روز دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱ دومین جلسه‌ی شورای اداری نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کرمان با حضور مدیرکل، معاونین و کارکنان در محل سالن کنفرانس این اداره کل برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان، گفت‌وگو پیرامون وضعیت پرداخت حقوق کارکنان، آخرین وضعیت اجرای رتبه‌بندی برای کارکنان، تغییرات جدید چارت ادارت کل نوسازی مدارس از جمله مواردی بود که در این جلسه مطرح شد.

هم‌چنین تعدادی از کارکنان این اداره کل در این جلسه به بیان نظرات و دغدغه‌های خود پرداختند.


درخواست تحویل قطعی پروژه

ناظر تاسیساتناظر ابنیهمدیر پروژهتاریخ درخواستشماره طرحشماره نامه تحویل موقتتاریخ نامه تحویل موقتنام پروژهنام پیمانکارشماره قراردادتاریخ قراردادکد فضامبلغ قراردادشماره موبایلفرم ارسالیsubmit_time
مهدی پورعلیرضاییشیبانی1402/6/18180101500311165_7/98/498/9/16احداث مدرسه داوو......15233_7/97/497/12/1918230467747746600009134406448/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-09-09 03:57:19 
مهدی پورعلیرضاییشیبانی1402/6/11180101500311425_7/97/497/10/2......464_7/97/497/1/2618396161239800000009134406448/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-09-01 20:14:57 
مهندس مهدی پورمهندس علیرضاییمهندس شیبانی1402/6/1018010270117/01/4/64351401/5/9......7/1400/4/131991400/11/281840248520033752699393649474/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-09-01 19:34:13 
مهندس مهدی پورمهندس علیرضاییمهندس شیبانی1402/6/1018010270067/01/4/107081401/7/26تکمیل مدرسه منتظ......7/1400/4/49121400/4/271843621358000000009393649474/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-09-01 19:19:41 
مهندس صالحیمهندس امیریمهندس رحمانی1402/5/918010150017/97/4/1417297/12/2تکمیل مدرسه شهید...شرکت آریابتن جیر...7/96/1/807596/6/301825472580700000009393649474/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-07-30 15:40:10 
مهندس مولاییمهندس ریگیمهندس مقتنی1402/5/818010270057/1400/4/62961400/6/1سرویس بهداشتی مد......7/99/4/1114599/10/1426659622249798500009393649474/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-07-30 15:35:56 
مهندس مولاییمهندس ریگیمهندس مقتنی1402/5/818010270057/1400/4/62951400/6/1سرویس بهداشتی مد......7/99/4/1114399/10/141872227200200000009393649474/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-07-30 15:27:18 
کاظمیسلطانیرضوانی۱۴۰۲/۵/۳۱۸۰۱۰۲۷۰۰۲۷/۱۴۰۰/۴/۱۴۱۰۷۱۴۰۰/۱۲/۱۶...زینب قربانی۱۲۳۸۱_۷/۱۴۰۰/۴۱۴۰۰/۱۱/۱۰۲۶۳۸۵۹۳۴۷۲۰/۰۰۰/۰۰۰۰۹۳۹۸۳۲۵۷۲۷/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-07-25 08:02:17 
بهنام صالحیمهندس امیریمهندس رحمانی۱۴۰۲/۴/۲۰۱۸۰۱۰۱۵۰۰۳۱۴۰۶۴_۷/۹۸/۴۱۳۹۸/۱۱/۲۷...صمدا.... اکبری بلو...۱۲۵۳۷_۷/۹۷/۴۱۳۹۷/۱۰/۲۶۲۶۲۵۴۵۲۲۴/۳۰۸/۷۸۴/۱۰۸۰۹۹۳۴۴۵۲۹۳۳/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-07-18 11:32:14 
بهنام صالحیمهندس امیریمهندس رحمانی۱۴۰۲/۴/۱۴۳۰۱۴۶۳۰۶۱۱۲۵۳_۷/۹۳/۱۱۳۹۳/۹/۲۰موتورخانه مدرسه ...صمدا.... اکبری بلو...۹۹۶۲_۷/۹۳/۱۱۳۹۳/۸/۲۶۱۸۴۶۴۳۲۹۱۶۰/۲۸۸/۳۴۷۰۹۹۳۴۴۵۲۹۳۳/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-07-18 11:24:32 
بهنام صالحیمهندس امیریمهندس رحمانی۱۴۰۲/۴/۲۰۳۰۱۴۶۳۰۶۱۲۳۵۲_۷/۹۷/۴۱۳۹۷/۱۰/۲۲...صمدا.... اکبری بلو...۹۰۰۴_۷/۹۵/۴۱۳۹۵/۷/۲۵۲۵۴۶۳۵۷۶۳/۳۸۷/۷۶۰/۹۸۲۰۹۹۳۴۴۵۲۹۳۳/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-07-17 05:32:06 
بهنام صالحیمهندس امیریمهندس رحمانی۱۴۰۲/۴/۱۴۳۰۱۴۶۳۰۶۴۵۶۹_۷/۹۵/۴۱۳۹۵/۴/۲۰تکمیل مدرسه فاطم...صمدا.... اکبری بلو...۶۹۶۱_۷/۹۴/۱۱۳۹۴/۶/۲۱۲۲۳۱۰۰۰۹۲/۵۸۲/۴۵۰/۰۰۰۰۹۹۳۴۴۵۲۹۳۳/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-07-17 05:23:23 
بهنام صالحیمهندس امیریمهندس رحمانی۱۴۰۲/۴/۱۴۱۸۰۱۰۱۵۰۰۳۱۴۰۷۲_۷/۹۸/۴۱۳۹۸/۱۱/۲۷...صمدا.... اکبری بلو...۱۵۰۰۶_۷/۹۷/۴۱۳۹۷/۱۲/۱۵۱۸۷۷۵۷۱۱۳/۵۳۰/۰۰۰/۰۰۰۰۹۹۳۴۴۵۲۹۳۳/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-07-17 05:15:16 
مهندس امین احمدیمهندس شاهرخیمهندس مقتنی۱۴۰۲/۴/۲۰۱۸۰۱۰۲۷۰۰۲۲۰۰۱_۷/۰۱/۴۱۴۰۱/۲/۱۹تاسیسات گرمایشی ...سحاب گسترکریمان۱۱۷۹۷_۷/۱۴۰۰/۴۱۴۰۰/۱۰/۲۷۲۳۴۰۶۳۸۰۱/۸۴۹/۰۰۰/۰۰۰۰۹۹۳۴۴۵۲۹۳۳/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-07-16 06:29:45 
مهندس امین احمدیمهندس شاهرخیمهندس مقتنی۱۴۰۲/۴/۲۰۱۸۰۱۰۲۷۰۰۲۱۹۹۶_۷/۰۱/۴۱۴۰۱/۲/۱۹تاسیسات گرمایشی ...سحاب گسترکریمان۱۲۶۸۷_۷/۱۴۰۰/۴۱۴۰۰/۱۱/۱۶۱۸۱۹۴۴۳۱۱/۹۵۰/۰۰۰/۰۰۰۰۹۹۳۴۴۵۲۹۳۳/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-07-16 06:21:18 
مهندس صالحیامیریرحمانی۱۴۰۲/۴/۲۴۱۸۰۱۰۱۵۰۰۱۷/۹۹/۴/۱۰۵۴۵۱۳۹۹/۱۰/۱تاسیسات گرمایشی ...عمران تهویه۱۱۸۰۸_۷/۹۸/۴۹۸/۹/۳۰۲۳۳۵۴۲۹۳/۲۵۰/۰۰۰/۰۰۰۰۹۳۹۸۳۲۵۷۲۷/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-07-15 05:18:00 
نداردمهندس غلامیانمهندس رضوانی1402/4/27181001/200 _ 1801005/200_ 1801...7/1400/4/90921400/8/20...مهرگان فراز بنیا...7/1400/4/38341400/4/1021070162211000000009140376389/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-07-12 08:41:17 
مهندس صدیقی (برق)...مهندس تیموریمهندس رضوانی1402/02/16181011006\18010150037/99/4/112071399/10/16تکمیل مدرسه توحی...شرکت مقاوم سازان...7/97/4/122121397/10/18۱۸۱۰۱۵۰۰۳4897000000009132992716/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-07-01 18:40:27 
اقای گرانمایهاقای گرانمایهاقای عرب پور۱۴۰۲/۴/۳۱۸۰۱۰۰۶/۲۰۰۷/۱۴۰۰/۴-۱۰۳۳۹۱۴۰۰/۹/۲۱تعمییرات پشت بام...شرکت فضاسازان کو...۷/۱۴۰۰/۴-۷۴۹۱۴۰۰/۱/۳۱۱۸۱۵۰۶۵۷۲۶۶/۰۰۰/۰۰۰۰۹۱۳۷۳۲۶۰۹۲/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-06-25 08:43:47 
اقای گرانمایهاقای گرانمایهاقای عرب پور۱۴۰۲/۴/۳۱۸۰۱۰۰۵/۲۰۰۷/۱۴۰۰/۴-۱۰۳۳۵۱۴۰۰/۹/۲۱تعمییرات پشت بام...شرکت فضاسازان کو...۷/۱۴۰۰/۴-۷۵۱۱۴۰۰/۱/۳۱۱۸۱۹۴۵۲۱۳۰۷/۰۰۰/۰۰۰۰۹۱۳۷۳۲۶۰۹۲/home/nosazi/domains/nosazi.kr...2023-06-25 08:37:15