به گزارش روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس استان کرمان مهندس حمزه پور مسئول آموزش و پژوهش اداره کل نوسازی مدارس در خصوص تجلیل شهردار گفت: این تجلیل به دلیل انجام مسئولیت اجتماعی مدیریت پسماند و کاهش خطرات زیست محیطی و انجام خدمت به توان جویان در طول مدت ۳ سال صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه این برنامه ها توسط کمیته آموزش و کمیته مدیریت سبز اداره کل نوسازی مدارس برنامه ریزی و اجرا می شود، تصریح کرد: هدف از این طرح و برنامه ها جلوگیری از آلودگی محیط زیست و کمک و حمایت از معلولین می باشد.

مهندس مهدیه حمزه پور بیان داشت: در این راستا شهرادری کرمان از سید محمد واعظی نژاد مدیرکل نوسازی مدارس استان کرمان به نمایندگی از مجموعه همکاران اداره کل نوسازی مدارس طی صدور تقدیرنامه ای تجلیل کرد.