034-32451151-3 it-nosazikerman@gmail.com

درخواست تحویل قطعی پروژه ها

0 Comments


فایل درخواست تحویل قطعی پروژه جهت تکمیل و ارسال

.

.

تاریخ تحویل قطعی پروژه

شماره طرح پروژه را بر اساس قرارداد منعقده وارد فرمائید

شماره نامه درخواست تحویل موفقت را وارد فرمائید.

تاریخ نامه درخواست تحویل موفقت را وارد فرمائید.

نام پیمانکار شخص حقیقی یا حقوقی

شماره قرار داد را وارد فرمائید

لطفا مبلغ قرار داد را وارد نمایید

لطفا شماره موبایل خود را جهت ارتباط پیامکی وارد نمایید

حتما قبل از تکمیل فرم نمونه آن را از وب سایت پرینت و پس از تکمیل و مهر اسکن نموده و در این قسمت آپلود نمایید

طراحی سایت