شناسنامه خدمات

 
 
شناسه خدمتعنوان خدمت
۱۸۰۶۱۲۶۷۱۰۰ساماندهی وبرنامه ریزی توسعه فضاهای آموزشی
۱۵۰۲۱۲۶۷۱۰۱طراحی واجرای طراح های عمرانی
۱۵۰۲۱۲۶۷۱۰۲ارائه استانداردها فضا وتجهیزات
۱۸۰۸۱۲۶۷۱۰۳ساماندهی مشارکت های مردمی
۱۸۰۶۱۲۶۷۱۰۴تامین تجهیزات مدارس و واحدهای سازمانی