خدمات الکترونیک

اداره کل نوسازی مدارس در راستای اجرای طرح خدمات الکترونیک و به منظور افزایش کارایی و رضایت مراجعین خدمات ذیل را به صورت الکترونیک ارائه می دهد .

لایحه تاخیرات
تحویل قطعی پروژه ها
تحویل موقت پروژه ها