034-32451151-3 it-nosazikerman@gmail.com

درخواست تحویل موقت پروژه

0 Comments

فایل درخواست تحویل موقت پروژه جهت تکمیل و ارسال . .

پیگیری تحویل قطعی پروژه

0 Comments

نحوه استفاده از امکانات آنلاین وب سایت

0 Comments

با سلام احتراما با توجه به تاکید دولت محترم در خصوص الکترونیکی نمودن هرچه بیشتر روند اجرایی در ادارات کل استان ها موارد ذیل به استحضار میرسد جهت استفاده از

درخواست تحویل قطعی پروژه ها

0 Comments

فایل درخواست تحویل قطعی پروژه جهت تکمیل و ارسال . .

طراحی سایت