نحوه برخورد کارکنان با شما چگونه بوده است؟

View Results

Loading ... Loading ...

آیا اطلاع رسانی و راهنمایی لازم بصورت شفاف و دقیق برای انجام خدمات مورد درخواست به شما ارائه شده است؟

View Results

Loading ... Loading ...

آیا خدمت مورد نظر شما در موعد مقرر انجام شده است؟

View Results

Loading ... Loading ...