مناقصات و مزایده ها

ردیف کلیشماره فراخوانپروژهبرآورد اولیهاعتبارمصوب سال مالی ۱۴۰۱ مبلغ ضمانت نامه فرایند ارجاع کار (م.ر)اسامی شرکت کنندگانبرنده
۱۱۴۰۱-۲۴ / پاحداث مدرسه فاطمه الزهرا ناحیه یک کرمان۱۱۱/۸۵۸۷۰٫۰۰۰  هزار نقد۵/۶سرپناه کرمان – سازه ی ساده کرمان – ساخت و ساز نامداران خاورمیانه – پردازش بنیان – کپارکپار
۲۱۴۰۱-۲۴ / پاحداث مدرسه حسن فدایی ناحیه یک کرمان۱۲۶/۱۷۲۷۰٫۰۰۰  هزار نقد۶/۳۵سرپناه کرمان – میهن سازه کارمانیا – مهنا بتن – پردازش بنیان – کپار – مانا بنای پی پلسرپناه کرمان 
۳۱۴۰۱-۲۴ / پاحداث مدرسه میرزا حسین وزیر ناحیه دو کرمان۱۲۵/۹۷۷۷۰٫۰۰۰  هزار نقد۶/۳سرپناه کرمان – ساخت و ساز نامداران خاورمیانه – پردازش بنیان – بین المللی مقاوم کار_
۴۱۴۰۱-۲۴ / پاحداث مدارس LSF  منطقه فاریاب (جایگزین مدارس کانکسی)۲۰/۶۷۹در حد نیاز نقد (%۶۰ نقد،%۴۰ از محل اعتبارات بنیاد برکت بر اساس پیشرفت فیزیکی)۱,۰۵۰عدم وجود شرکت کننده_
۵۱۴۰۱-۲۴ / پاحداث مدارس LSF  منطقه قلعه گنج (جایگزین مدارس کانکسی)۱۶/۰۲۳در حد نیاز نقد (%۶۰ نقد،%۴۰ از محل اعتبارات بنیاد برکت بر اساس پیشرفت فیزیکی)۸۵۰عدم وجود شرکت کننده_
۶۱۴۰۱-۲۴ / پاحداث مدارس LSF نرماشیر و ریگان (جایگزین مدارس کانکسی)۳۳/۵۰۱در حد نیاز نقد (%۶۰ نقد،%۴۰ از محل اعتبارات بنیاد برکت بر اساس پیشرفت فیزیکی)۱,۷۰۰عدم وجود شرکت کننده_
۷۱۴۰۱-۲۴ / پتکمیل مدرسه حقانی سروند بم۹/۵۴۹اعتبار مصوب ۱۸٫۳۰۰ میلیون ریال نقد۵۰۰عدم وجود شرکت کننده_
۸۱۴۰۱-۲۴ / پتکمیل مدرسه شهرک ۸۰۰ متری ریگان۱۰/۲۴۳اعتبار مصوب ۱۲٫۰۰۰ میلیون ریال نقد۵۵۰طاق قوس آسمان_
۹۱۴۰۱-۲۴ / پاحداث سرویس مناطق کرمان و بردسیر۲۶/۵۰۴در حد مورد نیاز نقد۱/۳۵آرشین سازه افلاک بوتیا – رهاب سازه ماندگار ارس – سهیل سازه قمادین – پرنیان زاگرس دماوند پرنیان زاگرس دماوند
۱۰۱۴۰۱-۲۵ / پتکمیل مدرسه بعثت نگین کویر(سعادت)چاهدگال فهرج۷/۷۸۴۱۲٫۰۰۰ نقد۴۰۰عدم وجود شرکت کننده_
۱۱۱۴۰۱-۲۵ / پتکمیل مدرسه زینبیه ارزوئیه۷/۲۷۵در حد مورد نیاز نقد۳۶۵توسعه طرح و ساخت هماگ_
۱۲۱۴۰۱-۲۵ / پتکمیل مدرسه سعد آباد ریگان۱۲/۳۳۱۱۰٫۰۰۰ نقد۶۵۰عدم وجود شرکت کننده_
۱۳۱۴۰۱-۲۶ / پاحداث مدارس LSF  منطقه فاریاب (جایگزین مدارس کانکسی)۲۰/۶۷۹در حد نیاز نقد ۱,۰۵۰شکوه صنعت – آب راه ساختار فاخرشکوه صنعت 
۱۴۱۴۰۱-۲۶ / پاحداث مدارس LSF  منطقه قلعه گنج (جایگزین مدارس کانکسی)۱۶/۰۲۳در حد نیاز نقد ۸۵۰ آب راه ساختار فاخر_
۱۵۱۴۰۱-۲۶ / پاحداث مدارس LSF نرماشیر و ریگان (جایگزین مدارس کانکسی)۳۳/۵۰۱در حد نیاز نقد ۱,۷۰۰افرند پی – میهن سازه آراد راه_
۱۶۱۴۰۱-۲۶ / پتکمیل مدرسه حقانی سروند بم۹/۵۴۹۱۸٫۳۰۰ نقد۵۰۰حمید ساز بم – پشت رود بم – میهن سازه آراد راه –  آب راه ساختار فاخر – مهرآوران پایاب کویر میهن سازه آراد راه
۱۷۱۴۰۱-۲۶ / پتکمیل مدرسه شهرک ۸۰۰ متری ریگان۱۰/۲۴۳۱۲٫۰۰۰ نقد۵۵۰حمید ساز بم – پشت رود بم –  آب راه ساختار فاخر – مهرآوران پایاب کویر_
۱۸۱۴۰۱-۲۶ / پاستاندارد سازی سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس منطقه نرماشیر۱۳/۸۵۸در حد نیاز نقد۷۰۰ابتکار صنعت کویر _ اروند کوشان البرزابتکار صنعت کویر
۱۹۱۴۰۱-۲۶ / پاستاندارد سازی سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس منطقه ارزوئیه۵۸/۹۴۵در حد نیاز نقد۲/۹۵سیالات جامدات البرز – اسکله ساخت هخامنش_
۲۰۱۴۰۱-۲۶ / پاستاندارد سازی سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس منطقه رودبارجنوب۶۰/۸۰۷در حد نیاز نقد۳/۰۵تهویه آفرین کلوت – اسکله ساخت هخامنش – فضاسازان کویر – تهویه آرای کویر اسکله ساخت هخامنش
۲۱۱۴۰۱-۲۷ / پاحداث مدرسه قدسی کرمان۱۲۶/۰۱۹۷۰٫۰۰۰ نقد۶/۳۵ساخت و ساز نامداران خاورمیانه_
۲۲۱۴۰۱-۲۷ / پاحداث مدرسه ۶ کلاسه مومن آباد نرماشیر۶۴/۶۷۶۳۸٫۵۴۶ نقد۳/۲۵حمید ساز بم – ارژنگ بنا – برزین سازه_
۲۳۱۴۰۱-۲۷ / پتکمیل مدرسه میهن سعیدآباد کهنوج۷/۶۶٫۰۰۰ نقد۴۰۰عدم وجود شرکت کننده_
۲۴۱۴۰۱-۲۷ / پتکمیل مدرسه میهن کوتک کهنوج۷/۴۸۶٫۰۰۰ نقد۴۰۰عدم وجود شرکت کننده_
۲۵۱۴۰۱-۲۷ / پتکمیل مدرسه میهن خالق آباد نودژ منوجان۷/۵۶۶۶٫۰۰۰ نقد۴۰۰عدم وجود شرکت کننده_
۲۶۱۴۰۱-۲۷ / پتکمیل مدرسه میهن ساغری جیرفت۶/۹۹۶۶٫۰۰۰ نقد۳۵۰عدم وجود شرکت کننده_
۲۷۱۴۰۱-۲۷ / پتکمیل مدرسه علی ابن ابیطالب قنات ملک رابر۹/۵۰۷۸٫۰۰۰ نقد۵۰۰عدم وجود شرکت کننده_
۲۸۱۴۰۱-۲۷ / پتکمیل مدرسه بعثت نگین کویر(سعادت)چاهدگال فهرج۷/۷۸۴۱۲٫۰۰۰ نقد۴۰۰برزین سازه_
۲۹۱۴۰۱-۲۷ / پتکمیل مدرسه زینبیه ارزوئیه۷/۲۷۵در حد مورد نیاز نقد۴۰۰توسعه طرح و ساخت هماگ – جسکین سازه_
۳۰۱۴۰۱-۲۷ / پتکمیل مدرسه سعد آباد ریگان۱۲/۳۳۱۱۰٫۰۰۰ نقد۶۵۰نیک سازه پی دوام – پشت رود بم – جسکین سازه – برزین سازهنیک سازه پی دوام
۳۱۱۴۰۱-۲۷ / پاحداث مدارس LSF  منطقه قلعه گنج (جایگزین مدارس کانکسی)۱۶/۰۲۳در حد نیاز نقد ۸۵۰کهن ارگ رستاک – آیدین سازه تک ایرانیان_
۳۲۱۴۰۱-۲۷ / پاحداث مدارس LSF نرماشیر و ریگان (جایگزین مدارس کانکسی)۳۳/۵۰۱در حد نیاز نقد ۱,۷۰۰نیک سازه پی دوام – میهن سازه آراد راه – افرند پی_
۳۳۱۴۰۱-۲۷ / پتکمیل مدرسه شهرک ۸۰۰ متری ریگان۱۰/۲۴۳۱۲٫۰۰۰ نقد۵۵۰نیک سازه پی دوام – ارژنگ بنا – جسکین سازه – برزین سازه_
۳۴۱۴۰۱-۲۷ / پاستانداردسازی سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس منطقه ارزوئیه۵۸/۹۴۵در حد نیاز نقد۲/۹۵اسکله ساخت هخامنش_
۳۵۱۴۰۱-۲۷ / پاستانداردسازی سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس منطقه کهنوج (۱۱مدرسه)۵۵/۹۶۱در حد نیاز نقد۲/۸تهویه آفرین کلوت – اسکله ساخت هخامنش_
۳۶۱۴۰۱-۲۷ / پاستانداردسازی سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس منطقه بم (۵مدرسه)۱۸/۹۶۷در حد نیاز نقد۹۵۰ابتکار صنعت کویر _ اروند کوشان البرز_
۳۷۱۴۰۱-۲۷ / پاستانداردسازی سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس منطقه فهرج۲۷/۱۰۱در حد نیاز نقد۱/۴ اروند کوشان البرز_
۳۸۱۴۰۱-۲۷ / پاستانداردسازی سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس منطقه بردسیر۱۹/۴۹۶در حد نیاز نقد۱ اروند کوشان البرز_
۳۹۱۴۰۱-۲۷ / پاستانداردسازی سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس منطقه رابر۸/۹۳۵در حد نیاز نقد۴۵۰شعله گستر کارمانیا_
۴۰۱۴۰۱-۲۷ / پاستانداردسازی سیستم سرمایشی و گرمایشی مدارس منطقه جیرفت۳۰/۷۰۴در حد نیاز نقد۱/۵۵تهویه آفرین کلوت – شعله سوز آفرین_
۴۱۱۴۰۱-۲۸ / پتکمیل سالن شایستگان کرمان۴۱/۰۴۷۵۰٫۰۰۰ نقد۲/۱ساخت و ساز نامداران خاورمیانه – پیشگام عمران – آرمه پی صنعت – برزین سازه – سورین سازه – هزار سازان_
۴۲۱۴۰۱-۲۸ / پتکمیل مدرسه خیری مرحوم افتخاری کرمان (رضوانی نژاد)۱۵/۰۸۹۷۸٫۰۰۰ نقد۸۰۰صنعت سازه عمید – آرمه پی صنعت_
۴۳۱۴۰۱-۲۸ / پاحداث مدرسه ۶ کلاسه مومن آباد نرماشیر۶۴/۶۷۶۳۸٫۵۴۶ نقد۳/۲۵برزین سازه – دژ سازه – الماس بنابرزین سازه
۴۴۱۴۰۱-۲۸ / پتکمیل مدرسه سیوندی سیرجان۲۰/۸۵۳۳۰٫۰۰۰ نقد۱/۰۵نیک سازه پی دوام_
۴۵۱۴۰۱-۲۸ / پتکمیل اسکلت سازه سالن هنرستان رحیم آباد چترود۵/۹۳۳۹٫۰۰۰ نقد۳۰۰عدم وجود شرکت کننده_
۴۶۱۴۰۱-۲۸ / پتکمیل مدرسه میهن سعیدآباد کهنوج۷/۶۱۰٫۵۰۰ نقد۴۰۰عمران راه هلیل – نیک سازه پی دوامنیک سازه پی دوام
۴۷۱۴۰۱-۲۸ / پتکمیل مدرسه میهن کوتک کهنوج۷/۴۸۱۰٫۵۰۰ نقد۴۰۰عمران راه هلیل – نیک سازه پی دوام_
۴۸۱۴۰۱-۲۸ / پتکمیل مدرسه میهن خالق آباد نودژ منوجان۷/۵۶۶۱۰٫۵۰۰ نقد۴۰۰عمران راه هلیل_
۴۹۱۴۰۱-۲۸ / پتکمیل مدرسه میهن ساغری جیرفت۶/۹۹۶۱۰٫۵۰۰ نقد۳۵۰راه گستر هلیل طاق سازه_
۵۰۱۴۰۱-۲۸ / پتکمیل مدرسه علی ابن ابیطالب قنات ملک رابر۹/۵۰۷۸٫۰۰۰ نقد۵۰۰عدم وجود شرکت کننده_
۵۱۱۴۰۱-۲۸ / پتکمیل مدرسه بعثت نگین کویر(سعادت)چاهدگال فهرج۷/۷۸۴۱۲٫۰۰۰ نقد۴۰۰نیک سازه پی دوام_
۵۲۱۴۰۱-۲۸ / پتکمیل مدرسه زینبیه ارزوئیه۷/۲۷۵در حد مورد نیاز نقد۴۰۰عدم وجود شرکت کننده_